Văn bản tuyên truyền một số văn bản Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Lượt xem: 203
Văn bản tuyên truyền một số văn bản Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Công văn tuyên truyền ---> 1553.pdf

 

Đề cương Luật Đầu tư --> %C4%90C%20Lu%E1%BA%ADt%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0.doc

 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 

tải file --->  %C4%90C%20luat%20%C4%90T%20%C4%91%E1%BB%91i%20t%C3%A1c%20c%C3%B4ng%20t%C6%B0%202020.doc

 

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai 

%C4%90C%20Lu%E1%BA%ADt%20ph%C3%B2ng%20ch%E1%BB%91ng%20thi%C3%AAn%20tai.docx

 

Luật Doanh nghiệp năm 2020%C4%90C%20lu%E1%BA%ADt%20doanh%20nghi%E1%BB%87p.docx

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

 %C4%90C%20lu%E1%BA%ADt%20h%C3%B2a%20gi%E1%BA%A3i%20t%C3%B2a%20%C3%A1n.docx

 

Luật Thanh niên (sửa đổi) năm 2020 DC%20LU%E1%BA%ACT%20THANH%20NI%C3%8AN.docx

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng %C4%90C%20LXD.docx

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

%C4%90C%20S%C4%90BS%20lu%E1%BA%ADt%20gi%C3%A1m%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20tp.docx

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội  %C4%90C%20S%C4%90BS%20lu%E1%BA%ADt%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20QH.docx

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

%C4%90C%20LBH%20VBQPPL.docx

 

 

Tin tức