image banner
Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 217

Thực hiện Hướng dẫn số 53-HD/BTGTU ngày 01/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành hướng dẫn như sau:

1. Mục đích

- Tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các quan điểm, mục tiêu; nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về tầm quan trọng của tài nguyên địa chất, khoáng sản, về vai trò, vị trí của ngành Địa chất và công nghiệp khai khoáng; Chiến lược địa chất, khoáng sn và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Thông qua công tác tuyên truyền nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp cũng như các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TWngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị. Xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để quản lý chặt chẽ, khai thác, chế biến, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

- Công tác tuyên truyền cần triển khai thường xuyên, thiết thực, kịp thời, hiệu quả và có tính giáo dục sâu sắc, tránh hình thức, phô trương, lãng phí. Đổi mới, đa dạng hoá nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với các đối tượng và điều kiện, đặc thù của địa phương, đơn vị; sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, mạng xã hội trong tuyên truyền.

2. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tm nhìn đên năm 2045; Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010 và pháp luật khác có liên quan; Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 04/5/2022 của Ban Thường vụ Tnh ủy và Kế hoạch số 128-KH/HU ngày 05/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Nghị quyết s 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khoáng sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, thống nhất nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tồ chức, doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng của tài nguyên địa chất, khoáng sản, về vai trò, vị trí của ngành Địa chất và công nghiệp khai khoáng. Xác định tài nguyên địa chất, khoáng sản vừa là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, của huyện vừa là nguồn dự trữ lâu dài của quốc gia cần phải được quy hoạch, điều tra, thăm dò đầy đủ; được quản lý tập trung, thống nhất; khai thác, sử dụng bền vững, hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, trên cơ sở áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, kết hợp hài hòa với bảo tồn, dự trữ cho tương lai.

- Tuyên truyền những kết quả nổi bật của ngành Địa chất, khai khoáng, công nghiệp khai khoáng; công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát tài nguyên, khoáng sản, xử lý một số vụ khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép;bảo vệ môi trường, sinh thái, an toàn lao động trong hoạt động khoáng sản; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về địa chất, khoáng sản. Đồng thời, bảo đảm quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch các nguồn tài nguyên khoáng sản, bảo đảm công bằng xã hội, tôn trọng nguyên tắc thị trường trong hoạt động địa chất, khoáng sn.

- Tuyên truyền về các hoạt động điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản làm cơ sở xây dựng chiến lược, quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thích ứng với biến đổi khí hậu; các chính sách thu hút nguồn lực cho công tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, tập trung điều tra, đánh giá các khoáng sản chiến lược, quan trọng. Xác định công tác quản lý quy hoạch, điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, thăm dò, khai thác chế biến, sử dụng khoáng sản phải có tầm nhìn chiến lược, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cả trước mắt, trung và dài hạn; hài hòa giữa bảo tồn và phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, cảnh quan, di tích lịch sử, văn hóa, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng an ninh, chủ quyền quốc gia.

- Tuyên truyền thông tin tích cực, có định hướng; đấu tranh, phản bác lại những thông tin, quan điểm sai trái lợi dụng những hạn chế, bất cập trong việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên địa chất, khoáng sản để xuyên tạc, chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội và nhân dân.

3. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Internet và các trang mạng xã hội, qua cơ quan thông tin, tuyên truyên của huyện. Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử huyện, các website, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; thông qua bản tin thông báo nội bộ, tài liệu chuyên đề, tài liệu hỏi - đáp... với nội dung phù hợp, phong phú.

- Tuyên truyền trực quan bằng khẩu hiệu, pano, áp phích..., bằng hệ thống thông tin cơ sở như loa phát thanh, đội tuyên truyền lưu động.... trên các tuyến đường trung tâm, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng,...

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tại hội nghị của các cấp ủy, hội nghị triển khai công tác của ngành, địa phương, đơn vị; các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội...

Xem chi tiết File đính kèm: ----> 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang