image banner
Thông tin Các phòng, Ban, cơ quan, đơn vị

Thông tin Thủ trường và các phòng, ban, cơ quan, đơn vị
Thông tin Thủ trường và các phòng, ban, cơ quan, đơn vị
 
STT Họ và tên Chức vụ Ngày tháng năm sinh Số điện thoại liên lạc
I Văn phòng HĐND-UBND
1 Cầm Văn Đông Chánh Văn phòng 10/10/1971 0974093701
2 Phan Ngọc Linh Phó Chánh VP 16/01/1981 0975368578
3 Cầm Văn Biêu Phó Chánh VP 27/4/1963 0975256863
4 Đào Thị Hồng Nhung Chuyên viên 10/51974 0915469389
5 Lê Đức Thiện Phó Chánh VP 20/10/1974 01274345982
6 Đào Thị Thắm Kế toán viên TC 07/12/1961 0977284907
7 Lê Tiến Khải kế toán viên 22/12/1972 0978229396
8 Lê Văn Nguyên Cán sự 01/3/1963 0987943271
9 Nguyễn Mai Anh Chuyên viên 1990 01627389999
10 Phạm Xuân Điệp Chuyên viên 12/10/1977 0975935005
11 Đào Mạnh Hà Chuyên viên 13/5/1981 01696689568
12 Lò Hoàng Việt Chuyên viên 1987 0868660999
13 Đỗ Thị Lý Chuyên viên 07/1/1983 0989799708
II Phòng Nội vụ
1 Nguyễn Thu Hà Trưởng phòng 18/8/1981 0983518810
2 Lò Văn Chấm Phó trưởng phòng 31/7/1963 01688035928
3 Cầm Việt Thái Phó trưởng phòng 22/12/1984 0984358374
4 Vũ Thị Thanh Hương Phó trưởng phòng 15/01/1982 01694935220
5 Hà Thị Yến Chuyên viên 1/6/1987 0987010687
6 Cầm Thị Hoa Chuyên viên 19/5/1989 01687022979
7 Lê Tiến Ngân Chuyên viên 28/8/1979 0974762962
8 Nguyễn Thị Yến Chuyên viên 30/9/1991 0969916555
III Phòng Tài chính-KH
1 Hồ Đăng Quang Trưởng phòng 1964 0967889989
3 Phạm Thị Tứ Phó trưởng phòng 03/2/1984 0986354379
4 Cầm Văn Thắng Phó trưởng phòng 15/01/1969 0916032899
9 Đinh Đức Thắng Phó trưởng phòng 1984 0986082890
6 Hà Đức Dục Cán sự 11/10/1963 01648128248
7 Nguyễn Thị Tú Anh Chuyên viên 08/12/1983 0977345256
8 Đinh Thị Hoan Chuyên viên 17/6/1986 0987789028
10 Bùi Hải Yến Chuyên viên 1990 0962246991
11 Nguyễn Thanh Cường Chuyên viên 1980 0914089468
IV Phòng Lao động - TB&XH
1 Hà Duy Nghiêm Trưởng phòng 12/6/1969 0979477626
2 Vũ Tiến Dũng Phó trưởng phòng 06/11/1977 0936600177
3 Phạm Thị Huệ Phó trưởng phòng 1972 0972146059
4 Vũ Thị Mai Loan Chuyên viên 18/5/1987 0942254292
5 Đinh Thị Nguyệt Cán sự 22/4/1970 0982862534
6 Nguyễn Thị Nguyệt Kế toán viên TC 1985 01633198188
7 Lê Thị Tú Hạnh Chuyên viên 21/10/1987 0936199322
8 Cầm Văn Hương Chuyên viên 05/01/1970 0983804028
V Phòng Giáo dục và ĐT
1 Nguyễn Hồng Hà Trưởng phòng 2/4/1977 0966929889
2 Cầm Văn Thạnh Phó trưởng phòng 19/10/1961 0963122963
3 Hồ Đăng Trung Phó trưởng phòng 29/02/1973 0985983381
4 Nguyễn Thúy Mai Phó trưởng phòng 3/12/1976 01684366395
5 Cao Thị Thu Kế toán viên   01638782428
VI Phòng Tài nguyên - MT
1 Ngô Đức Dương Trưởng phòng 13/5/1983 0964030001
2 Nguyễn Khắc Ái Phó trưởng phòng 28/7/1968 0936602768
3 Cầm Văn Khánh Cán sự 05/9/1979 0976127766
4 Cầm Văn Dương Chuyên viên 18/8/1973 0918226919
VII Phòng Nông nghiệp và PTNT
1 Phan Quý Dương Trưởng phòng 06/3/1978 0983398405
2 Cầm Văn Chuân Phó trưởng phòng 20/12/1964 0936611489
3 Nguyễn Văn Thuấn Phó trưởng phòng   0936622169
4 Hoàng Thị Liên Chuyên viên 27/9/1962 0904710936
5 Lò Ngọc Sơn Chuyên viên 23/01/1968 0976260869
6 Hà Thị Liệu Chuyên viên 01/4/1986 01686597507
7 Đinh Vĩnh Tình Chuyên viên 22/8/1963 01698275888
VIII Phòng Kinh tế - Hạ tầng
1 Hà Ngọc Lưu Trưởng phòng 07/2/1973 0986093189
2 Bùi Duy Long Phó trưởng phòng 19/9/1985 0987061004
2 Nguyễn Văn Bắc Phó trưởng phòng 09/2/1966 0903493879
3 Bạc Văn Liên Chuyên viên 01/6/1963 0947306889
5 Phùng Thị Nhẫn Chuyên viên 26/6/1983 0988686181
6 Cầm Ngọc Sơn Chuyên viên 09/01/1966 0978514917
7 Thào A Mua Chuyên viên 03/4/1987 0979515810
8 Phan Ngọc Tuấn Chuyên viên 04/3/1982 0984449168
IX Thanh tra huyện
1 Hoàng Văn Công Chánh Thanh tra 28/11/1965 0914863406
2 Lê Đức Thành Phó Chánh Thanh tra 20/10/1959 0936199332
3 Lò Văn Sơ Phó Chánh Thanh tra 27/7/1964 01626450260
4 Cầm Văn Nghiên Thanh tra viên 16/10/1965 0986456163
5 Vi Thị Kim Cúc Chuyên viên 02/9/1986 0983162930
X Phòng Văn hóa - TT (biên chế được giao: 04)
1 Đinh Thị Ngân Trưởng phòng 26/11/1964 0904814468
2 Bạc Thị Vân Phó trưởng phòng 10/9/1966 0975370879
3 Nguyễn Thị Liên Chuyên viên 18/10/1988 0979484066
4 Mùa A Sáy Chuyên viên 30/4/1987 0976657606
XI Phòng Tư pháp
1 Cầm Văn Thường Trưởng phòng 29/8/1963 0986758989
2 Trần Thị Vân Hường Phó Trưởng phòng 25/12/1981 01667552443
3 Đinh Đức Quang Chuyên viên 09/4/1985 0914995219
4 Đinh Thị Minh Chuyên viên 04/02/1991 0979789917
XII Phòng Dân tộc
1 Cầm Ngọc Thúy Trưởng phòng 07/5/1959 0915418986
2 Nguyễn Văn Học Phó Trưởng phòng 23/7/1974 0912577381
4 Nguyễn Hồng Sơn Chuyên viên 29/4/1972 0983863900
3 Hà Thị Khuyên Chuyên viên 22/02/1964 0987535548
XIII Phòng Y tế
1 Đinh Văn Hiền Trưởng phòng 27/10/1957 1648582573
2 Hà Thị Khoán Phó trưởng phòng 27/6/1970 0962209509
3 Đinh Thị Hằng Cán sự 28/3/1984 01689795968
4 Cầm Thị Minh Cán sự 09/10/1978 01629931978

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

 1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:

   Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

   2. Phòng Nội vụ:

   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

   3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

   4. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

   5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

   6. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển và hải đảo (đối với các huyện có biển, đảo).

   7. Phòng Văn hoá và Thông tin:

   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

   8. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.

   9. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

   10. Thanh tra huyện:

   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

   11. Phòng Tư pháp:

   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

   12. Phòng dân tộc:

   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

   13. Phòng Y tế:

   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang