image banner
Huyện ủy: Sưu tầm tư liệu, hiện vật, hình ảnh trong bố trí, thiết kế Phòng truyền thống của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Yên
Lượt xem: 292

Thực hiện Kế hoạch số 120-KH/HU ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về bố trí, thiết kế Phòng truyền thống của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Yên; Tổ công tác Phòng truyền thống của Ban Thường vụ huyện ủy ban hành Kế hoạch sưu tầm tư liệu, hiện vật, hình ảnh cụ thể như sau:

- Những hình ảnh, hiện vật, tư liệu, kỷ vật được sưu tầm, hiến tặng phải chứa đựng những thông tin đích thực, chính xác về các nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; thể hiện thành tựu phát triển của huyện Phù Yên trên mọi lĩnh vực dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng bộ; những cống hiến to lớn của các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ; tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, khắc phục khó khăn của nhân dân các dân tộc trong huyện.

- Hiện vật, tư liệu hiến tặng trên cơ sở tự nguyện của tổ chức, cá nhân, gia đình hoặc được tập thể, cá nhân, gia đình đồng ý cho sao chép, phục chế.

- Các hiện vật, kỷ vật khi trưng bày tại Phòng truyền thống phải ghi rõ nguồn gốc và được ghi danh các tỗ chức, cá nhân hiến tặng, hiến nhượng; được sắp xếp, trung bày ở vị trí phù hợp, trang trọng và được bảo quản chu đáo.

Sưu tầm tư liệu, hiện vật theo từng nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cụ thể:

- Khóa I (1951-1960): Các văn kiện Đại hội (Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm...); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; một số Nghị quyết chuyên đề lớn trong nhiệm kỳ Đại hội. Hình ảnh (nếu có).

- Khóa II (1960-1961): Các văn kiện Đại hội (Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm...); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; Hình ảnh (ảnh đồng chí Bình Phuong - Đại diện Khu ủy dự và chỉ đạo Đại hội...)

- Khóa III (1961-1963): Các văn kiện Đại hội (Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm...); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; một số Nghị quyết chuyên đề lớn trong nhiệm kỳ Đại hội; Tư liệu, hình ảnh liên quan đến sự kiện tỉnh Nghĩa Lộ được thành lập năm 1962 (Phù Yên thuộc tỉnh Nghĩa Lộ).

- Khóa IV (1963-1965): Các văn kiện Đại hội (Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm...; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; một số Nghị quyết chuyên đề lớn trong nhiệm kỳ Đại hội; Tư liệu, hình ảnh liên quan đến sự kiện huyện Bắc Yên được thành lập năm 1964 (trên cơ sở 8 xã của Phù Yên).

- Khóa V (1965-1967): Các văn kiện Đại hội (Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm...); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; một số Nghị quyết chuyên đề lớn trong nhiệm kỳ Đại hội. Hình ảnh quân dân Phù Yên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

- Khóa VI (1967-1969): Các văn kiện Đại hội (Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm...); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; Hình ảnh quân dân Phù Yên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

- Khóa VII (1969-1973): Các văn kiện Đại hội (Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm...); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; Hình ảnh quân dân Phù Yên ưong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

- Khóa VIII (1973-1977): Các văn kiện Đại hội (Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm...); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; Hình ảnh quân dân Phù Yên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

- Khóa IX (1977-1979): Các văn kiện Đại hội (Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm...); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; Hình ảnh liên quan đến Công trình Thủy điện Hòa Bình, cuộc di dân tái định cư, lãnh đạo tỉnh, huyện trong công cuộc chỉ đạo di dân tái định cư.

- Khóa X (1979-1982): Báo cáo chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Ảnh: Đại hội điểm; Đại hội Đảng bộ huyện; đồng chí Hoàng Nó, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La dự Đại hội; Ban Chấp hành tại Đại hội, Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên; công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; thành tựu nổi bật của huyện trong nhiệm kỳ; hình ảnh cuộc di dân tái định cư Thủy điện Hòa Bình, lãnh đạo tỉnh, huyện trong công cuộc chỉ đạo di dân tái định cư. Ảnh, thước phim hoạt động tiêu biểu của đồng chí lãnh đạo Đảng bộ.

- Khóa XI (1982-1986): Báo cáo chính trị. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; Ảnh: Đại hội điểm, Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Chấp hành tại Đại hội, Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, thành tựu nổi bật của huyện trong nhiệm kỳ. Ảnh, thước phim hoạt động tiêu biểu của đồng chí lãnh đạo Đảng bộ.

- Khóa XII (1986-1989): Báo cáo chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; Ảnh: Đại hội điểm; Đại hội Đảng bộ huyện; Ban Chấp hành tại Đại hội; Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên; công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; thành tựu nổi bật của huyện trong nhiệm kỳ; các hoạt động lao động, sản xuất, kinh doanh khi bắt đầu thực hiện Đổi mới; Ảnh, thước phim hoạt động tiêu biểu của đồng chí lãnh đạo Đảng bộ.

- Khóa XIII (1989-1991): Báo cáo chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; Ảnh: Đại hội điểm; Đại hội Đảng bộ huyện; đồng chí cầm Ngoan, Phó Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Ân, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La về dự Đại hội; Ban Chấp hành tại Đại hội; Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên; công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; thành tựu nổi bật của huyện trong nhiệm kỳ; Ảnh, thước phim hoạt động tiêu biểu của đồng chí lãnh đạo Đảng bộ.

- Khóa XIV (1991-1996): Báo cáo chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; nh: Đại hội điểm, Đại hội Đàng bộ huyện, Ban Chấp hành tại Đại hội, Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, thành tựu nổi bật của huyện trong nhiệm kỳ; Ảnh, thước phim hoạt động tiêu biểu của đồng chí lãnh đạo Đảng bộ.

- Khóa XV (1996-2000): Báo cáo chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.Ảnh: Đại hội điểm, Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Chấp hành tại Đại hội, Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, thành tựu nổi bật của huyện trong nhiệm kỳ; Ảnh, thước phim hoạt động tiêu biểu của đồng chí lãnh đạo Đảng bộ; Ảnh hoạt động của các Ban xây dựng Đảng.ư

- Khóa XVI (2000-2005): Báo cáo chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; Ảnh: Đại hội điểm, Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Chấp hành tại Đại hội, Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, thành tựu nổi bật của huyện trong nhiệm kỳ; Ảnh, thước phim hoạt động tiêu biểu của đồng chí lãnh đạo Đảng bộ.

- Khóa XVII (2005-2010): Báo cáo chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; Ảnh: Đại hội điểm, Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Chấp hành tại Đại hội, Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, thành tựu nổi bật của huyện trong nhiệm kỳ; Ảnh, thước phim hoạt động tiêu biểu của đồng chí lãnh đạo Đảng bộ; Ảnh hoạt động của các Ban xây dựng Đảng.

- Khóa XVIII (2010-2015): Báo cáo chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; Ảnh: Đại hội điểm, Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Chấp hành tại Đại hội, Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, thành tựu nổi bật của huyện trong nhiệm kỳ (ảnh các cụm công nghiệp, thủy điện,...); Ảnh, thước phim hoạt động tiêu biểu của đồng chí lãnh đạo Đảng bộ; Ảnh hoạt động của các Ban xây dựng Đảng.

- Khóa XIX (2015-2020): Báo cáo chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; Ảnh: Đại hội điểm, Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Chấp hành tại Đại hội, Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, thành tựu nổi bật của huyện trong nhiệm kỳ, ảnh các xã đật chuẩn nông thôn mới; Ảnh, thước phim hoạt động tiêu biểu của đồng chí lãnh đạo Đảng bộ; Ảnh hoạt động của các Ban xây dựng Đảng.

- Khóa XX (2020-2025): Báo cáo chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; Ảnh: Đại hội điểm, Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Chấp hành tại Đại hội, Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, thành tựu nổi bật của huyện trong nhiệm kỳ; Ảnh, thước phim hoạt động tiêu biểu của đồng chí lãnh đạo Đảng bộ; Ảnh hoạt động của các Ban xây dựng Đảng.

- Một số hình ảnh, tư liệu khác: Những hình ảnh, vật dụng lưu niệm thể hiện sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Yên qua phong trào kháng chiến tại Phù Yên, về thăm và làm việc tại huyện; Một số hình ảnh, hiện vật liên quan đến một số sự kiện tiêu biểu như: cuộc họp đầu tiên của Ban Huyện ủy Phù Yên tại bản Manh - Mường Lang; lãnh đạo các chi bộ Tường Gia Phù (Bí thư là đồng chí cầm Tiến Chức), Chi bộ Tân Tường Phong (Bí thư là đồng chí Nguyễn Văn Khai), Chi bộ Quang Huy (Bí thư là đồng chí Trần Việt), Chi bộ dân quân huyện (Bí thư là đồng chí cầm Ngoan), Chi bộ cơ 6 quan huyện (Bí thư là đồng chí Nguyễn Văn Hiền); chuyển địa điểm trụ sở Huyện ủy từ bản Cù (Huy Tân) về Thị trấn.

Kỷ vật của lãnh đạo Đảng bộ huyện.

Phàn thường cao quý được Nhà nước trao tặng: Huân Chương lao động hạng Ba...

Hồi ký của đồng chí Nguyễn Tuấn Hạnh, cầm Ngoan.

Anh, tư liệu về đồng chí Sơn Nhân - Chủ nhiệm Châu bộ Việt Minh Phù Yên.

Lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn.

Một số văn bản: Quyết định của Tỉnh ủy Sơn La thành lập 3 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy: Tường Gia Phù, Quang Huy, Tân Tường Phong; sắc lệnh 230-SL ngày 29/4/1955 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định việc thành lập Khu tự trị Thái - Mèo; Nghị quyết ngày 27/10/1962 của Quốc Hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc đổi tên Khu tự trị Thái - Mèo và thành lập ba tỉnh trong Khu tự trị Thái - Mèo; Quyết định 128-CP ngày 17/8/1964 thành lập huyện Bắc Yên cùng 8 xã tách khỏi huyện Phù Yên; Quyết định 79-BT ngày 13/4/1977 của Bộ trưởng Phủ Thủ tướng về việc thành lập một số thị trấn thuộc các huyện Mai Sơn, Phù Yên, Sông Mã, Mộc Châu và giải thể thị trấn Vạn Yên thuộc huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; Quyết định 13-BT ngày 25/7/1978 của Bộ trưởng Phủ Thủ tướng về việc sửa đổi tên một số xã thuộc tỉnh Sơn La; Quyết định 18-CP ngày 16/01/1979 của Hội đồng chính phủ về việc điều phân vạch địa giới hành chính một số xã thuộc tỉnh Sơn La (chia xã Mường Lang thành Mường Lang và Tân Lang); Văn bản của Tỉnh ủy Sơn La về việc quyết định thành lập Ban Huyện ủy Phù Yên; Nghị quyết 12-NQ/HU ngày 30/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về ngày thành lập Đảng bộ huyện Phù Yên;

Bản đồ hành chính huyện Phù Yên.

Xem chi tiết văn bản đính kèm: ----->

 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang