image banner
SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023-2025 CỦA HUYỆN PHÙ YÊN
Lượt xem: 329
Điều chỉnh địa giới hành chính xã Quang Huy, xã Huy Bắc và xã Huy Hạ để mở rộng thị trấn Phù Yên; sáp nhập phần còn lại của xã Huy Bắc vào xã Huy Hạ; sáp nhập phần còn lại của xã Quang Huy vào xã Suối Tọ, huyện Phù Yên

anh tin bai

Thị Trấn Phù Yên

Thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030;  Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023- 2030, với mục tiêu:

- Đến năm 2025: Hoàn thành sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dần số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dươi 20% và quy mô dân sô dưới 300% quy định.

 - Đến năm 2030: Hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn lại có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Ngày 29/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La, trong đó: giai đoạn 2023-2025: Tỉnh Sơn La phải hoàn thành việc sắp xếp đối với các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp, gồm có 03 thị trấn của các huyện: Phù Yên, Thuận Châu, Yên Châu.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Phù Yên là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt và phải phấn đầu hoàn thành trong năm 2024, từ đó cần phải có sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; quá trình tổ chức thực hiện phải có lộ trình phù hợp, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; dân chủ, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần hoàn thiện tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy tối đa các nguồn lực để thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân trong toàn huyện.

- Hiện trạng đơn vị hành chính các cấp của huyện phù yên, tỉnh Sơn La: Huyện Phù Yên, có 27 đơn vị hành chính cấp xã (01 thị trấn và 26 xã)

anh tin bai

- Đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp:

+ Thị trấn Phù Yên: Thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên là đơn vị hành chính đô thị thuộc khu vực miền núi, vùng cao;  Diện tích tự nhiên: 1,05 km2 (đạt 8% so với tiêu chuẩn); Quy mô dân số: 10.503 người (đạt 262,6% so với tiêu chuẩn), số dân là người dân tộc thiểu số: 3.639 người, chiếm tỷ lệ 34,6%.

- Đơn vị ĐVHC cấp xã liền kề có điều chỉnh địa giới hành chính khi thực hiện phương án sắp xếp

+ Xã Quang Huy: Xã Quang Huy, huyện Phù Yên là đơn vị hành chính nông thôn thuộc khu vực miền núi, vùng cao, có trên 30% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi; Diện tích tự nhiên: 45,61 km2 (đạt 91% so với tiêu chuẩn); Quy mô dân số: 9.163 người (đạt 916,3% so với tiêu chuẩn); số dân là người dân tộc thiểu số: 8.757 người, chiếm tỷ lệ 95,6%.

+  Xã Huy Bắc: Xã Huy Bắc, huyện Phù Yên là đơn vị hành chính nông thôn thuộc khu vực miền núi, vùng cao, có trên 30% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi; Diện tích tự nhiên: 25,84 km2 (đạt 52% so với tiêu chuẩn); Quy mô dân số: 6.359 người (đạt 635,9% so với tiêu chuẩn), số dân là người dân tộc thiểu số: 6.094 người, chiếm tỷ lệ 95,8%.

+ Xã Huy Hạ: Xã Huy Hạ, huyện Phù Yên là đơn vị hành chính nông thôn thuộc khu vực miền núi, vùng cao, có trên 30% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi; Diện tích tự nhiên: 23,63 km2 (đạt 47% so với tiêu chuẩn); Quy mô dân số: 6.968 người (đạt 696,8% so với tiêu chuẩn), số dân là người dân tộc thiểu số: 6.817 người, chiếm tỷ lệ 97,8%.

+ Xã Suối Tọ: Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên là đơn vị hành chính nông thôn thuộc khu vực miền núi, vùng cao, có trên 30% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi; Diện tích tự nhiên: 140,93 km2 (đạt 282% so với tiêu chuẩn); Quy mô dân số: 4.466 người (đạt 446,6% so với tiêu chuẩn), số dân là người dân tộc thiểu số: 4.458 người, chiếm tỷ lệ 99,8%.

Về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện phù yên

anh tin bai

+ Phương án sắp xếp

- Nhập, điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên 4,11 km2 và quy mô dân số 3.531 người của xã Huy Bắc (gồm 06 bản: Nà Phái 1, Nà Phái 2, Phai Làng, Suối Làng, Kim Tânbản Phố); một phần diện tích tự nhiên 9,05 km2 và quy mô dân số 7.716 của xã Quang Huy (gồm 11 bản: Mo 1, Mo 2, Mo Nghè 1, Mo Nghè 2, Nà Xá, Chiềng Thượng, Chiềng Hạ, Chiềng Trung, Tường Quang, bản Cang bản Búc) và một phần diện tích tự nhiên 0,63 km2 và quy mô dân số 99 người của xã Huy Hạ (gồm một phần bản Xà và một phần bản Trò 1) vào thị trấn Phù Yên, thị trấn Phù Yên sau sắp xếp dự kiến đặt tên là thị trấn Quang Huy.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 21,73 km2 và quy mô dân số 2.828 người còn lại của xã Huy Bắc (gồm 05 bản: Dèm Thượng, Dèm Hạ, Tọ Thượng 1, Tọ Thượng 2Sáy Tú) vào xã Huy Hạ. Giải thể xã Huy Bắc.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 36,56 km2 và quy mô dân số 1.447 người còn lại của xã Quang Huy (gồm 03 bản: Suối Gióng, Suối Ngang, Suối Ó) vào xã Suối Tọ. Giải thể xã Quang Huy.

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp:  Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Phù Yên nhằm thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

+ Đối với việc mở rộng thị trấn Phù Yên

Thị trấn Phù Yên là thị trấn huyện lỵ của huyện Phù Yên có diện tích tự nhiên chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định (đạt 7,5%). Vì vậy, thị trấn Phù Yên là đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Việc sắp xếp, mở rộng thị trấn Phù Yên là cấp thiết do thị trấn hiện tại có phạm vi không gian nhỏ, hẹp, không đáp ứng được yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới. Mở rộng thị trấn tạo không gian, quỹ đất để phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, xứng tầm là Trung tâm chính trị - kinh tế - xã hội của huyện làm động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phù Yên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Đối với việc nhập phần còn lại của xã Huy Bắc vào xã Huy Hạ, giải thể xã Huy Bắc

Phần còn lại của xã Huy Bắc (sau điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số để mở rộng thị trấn Phù Yên) có sự kết nối chặt chẽ về mặt tự nhiên, giao thông và kinh tế xã hội với phần còn lại của xã Huy Hạ, dân cư có sự tương đồng về văn hóa, tập tục sinh hoạt. Sau khi điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số để mở rộng thị trấn Phù Yên, phần còn lại của xã Huy Hạ và xã Huy Bắc đều không đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên của ĐVHC cấp xã theo quy định (đều đạt dưới 50% tiêu chuẩn). Xã Huy Hạ và xã Huy Bắc có chung lịch sử hình thành và phát triển lâu đời (tiền thân là xã Quang Huy). Đến năm 1953, theo Nghị định số 148/CP ngày 20/7/1953 của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xã Quang Huy được chia thành 4 xã: Huy Hạ, Huy Thượng, Quang Huy và Huy Bắc. Việc sáp nhập phần còn lại của xã Huy Bắc vào xã Huy Hạ làm tăng quy mô xã Huy Hạ tạo thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, làm giảm 01 đơn vị hành chính cấp xã, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã, nhằm xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

+ Đối với việc nhập phần còn lại của xã Quang Huy vào xã Suối Tọ. Giải thể xã Quang Huy.

Sau khi điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số để mở rộng thị trấn Phù Yên, xã Quang Huy còn lại có diện tích tự nhiên không đảm bảo tiêu chuẩn (đạt 73,12%), quy mô dân số 1.447 người sinh sống tại 3 bản: Suối Gióng, Suối Ngang, Suối Ó, dân cư các bản này có sự gắn kết chặt chẽ, tương đồng về văn hóa, tập tục sinh hoạt với cư dân xã Suối Tọ do có chung lịch sử hình thành và phát triển từ lâu đời (tiền thân trước đây là xã Quang Huy). Nhập phần còn lại của xã Quang Huy vào xã Suối Tọ, làm giảm 01 đơn vị hành chính cấp xã, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã, nhằm xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Kết quả sau sắp xếp

+ Thị trấn Quang Huy: Thị trấn Quang Huy sau sắp xếp đã đạt 03/04 tiêu chuẩn của thị trấn (còn 01 tiêu chuẩn dự kiến đạt) theo quy định tại Điều 9 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, (cụ thể: Diện tích tự nhiên: 14,84 km2 (đạt 106%); Quy mô dân số: 21.849 người so với tiêu chuẩn đạt; Phân loại đô thị: Hiện nay UBND huyện đang triển khai quy trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận thị trấn Phù Yên (hình thành sau sắp xếp) đạt tiêu chuẩn của đô thị loại V: dự kiến đạt (trước ngày 30/5/2024); Cơ cấu trình độ phát triển kinh tế - xã hội (theo quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15) theo tiêu trí này đạt)

+ Xã Huy Hạ còn lại có: Xã Huy Hạ có diện tích tự nhiên thiếu so với tiêu chuẩn là 5,27 km2 nhưng quy mô dân số đạt được rất lớn so với quy định tối thiểu. Các xã giáp ranh với xã Huy Hạ đều có lịch sử, cư dân sinh sống ổn định từ lâu đời nên việc sáp nhập thêm gây ảnh hưởng đến tâm lý nhân dân, gây những khó khăn nhất định cho quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do các điều kiện tự nhiên, văn hóa xã hội, xã Huy Hạ không thể sáp nhập thêm các xã lân cận. Tuy nhiên, xã Huy Hạ vẫn đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu về diện tích tự nhiên và dân số cho đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp quy định tại điểm a, điểm c, khoản 1, Điều 4 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15. (Diện tích tự nhiên: 44,73 km2 so với tiêu chuẩn chưa đạt. Quy mô dân số: 9.697 người (đạt 969,7% so với tiêu chuẩn), số dân là người dân tộc thiểu số: 9.645 người; chiếm tỷ lệ 99,5%)

+ Xã Suối Tọ: Xã Suối Tọ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính đảm bảo đạt 02/02 theo tiêu chuẩn của xã theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15), (cụ thể: Diện tích tự nhiên: 177,49 km2 (đạt 354,98%) so với tiêu chuẩn đạt; Quy mô dân số: 5.913 người (đạt 591,3%) so với tiêu chuẩn đạt, số dân là người dân tộc thiểu số: 5.905 người; chiếm tỷ lệ 99,9%)

Số lượng ĐVHC cấp xã của huyện Phù Yên sau sắp xếp: 

Huyện Phù Yên đã giảm được 02 ĐVHC cấp xã. (Số lượng đơn vị hành chính cấp xã trước khi sắp xếp: 27 đơn vị (gồm 01 thị trấn và 26 xã). Cụ thể như sau:

+ Số lượng đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp: 25 đơn vị (gồm 01 thị trấn và 24 xã).

+ Số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm do sắp xếp: giảm 02 xã (giải thể xã Quang Huy và xã Huy Bắc).

-  Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Phù Yên (Điều chỉnh địa giới hành chính xã Quang Huy, xã Huy Bắc và xã Huy Hạ để mở rộng thị trấn Phù Yên; sáp nhập phần còn lại của xã Huy Bắc vào xã Huy Hạ; sáp nhập phần còn lại của xã Quang Huy vào xã Suối Tọ, huyện Phù Yên) nhằm thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

- Sắp xếp, điều chỉnh địa giới ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Phù Yên làm giảm 02 ĐVHC cấp xã trên địa bàn góp phần thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội. Đồng thời, mở rộng quy mô diện tích, dân số thị trấn Phù Yên, xã Huy Hạ, xã Huy Bắc nhằm đảm bảo tiêu chuẩn đơn vị hành chính theo quy định, tạo điều kiện cho công tác quy hoạch, phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng trên địa bàn các xã có sắp xếp.

- Mặt khác, việc điều chỉnh mở rộng địa giới thị trấn Phù Yên phù hợp với định hướng, chủ trương của cấp ủy, chính quyền tỉnh Sơn La và mong muốn của Nhân dân trên địa bàn nhằm đảm bảo các điều kiện về chức năng đô thị, mở rộng không gian phát triển đô thị thị trấn Phù Yên đồng bộ, hiện đại, phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân thị trấn Phù Yên nói riêng và của huyện Phù Yên nói chung./.

Xem chi tiết tải tài liệu về theo đường link dưới đây:

 https://drive.google.com/drive/folders/1cAVnWzg1fh0oeHf49EcnTK_DSgm_jNx3?usp=sharing

hoặc quét mã QR Code để xem tài liệu    anh tin bai

 

 

 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang