image banner
Tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2023
Lượt xem: 98

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh Sơn La về tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công năm 2023. Để kịp thời phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2023Ngày 07/8/2023 . Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND  của UBND huyện Phù Yên

- Theo đó mục đích kế hoạch: Nâng cao chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở, xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với Nhân dân; đồng thời, phát huy sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng và giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật. Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong Chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công năm 2023.

- Ngoài ra Kế hoạch còn đặt ra Yêu cầu: Kế hoạch phải được triển khai đồng bộ ở các cấp; tập trung trọng điểm tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải đảm bảo thiết thực hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương; trong quá trình thực hiện xác định mức độ hài lòng của cá nhân phải đảm bảo thực chất, phản ánh đúng thực trạng hiệu quả hoạt động của nền hành chínhNâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách pháp luật; góp phần xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đáp ng được yêu cầu phục vụ tổ chức và công dân tốt hơn.

Theo đó kế hoạch tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

1. Nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”

- Tham gia hội thảo khoa học về cải thiện Hiệu quả Quản trị và Hành chính công của Sơn La do Sở Nội vụ chủ trì tổ chức

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung về Chỉ số PAPI; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;

- Thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

- Tăng cường phổ biến các quy định về bầu cử, kết quả bầu cử.

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc ghi chép vào sổ sách các khoản huy động đóng góp đồng thời thực hiện công khai minh bạch theo quy định.

- Tổng hợp tình hình thực hiện công khai các khoản đóng góp của các xã,  thị trấn

2. Nội dung “Công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách”

- Tuyên truyền đề cương, tài liệu, các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật do Sở tư pháp đăng tải trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Sơn La

- Tổ chức Hội thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

- Công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, những thông tin về chính sách xã hội cho người dân nghèo để nhân dân biết, nhân dân bàn, giám sát thực hiện.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với UBND cấp xã trong việc thực hiện công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo tại trụ sở UBND xã, nhà văn hoá, nhà sinh hoạt cộng đồng đảm bảo quy định về thời gian công khai, nội dung công khai, địa điểm công khai.

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ tài chính ở cấp xã.

- Công khai Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Sơn La; Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Yên

3. Nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân”

- Thực hiện tiếp công dân định kỳ; tập trung giải quyết những vướng mắc, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân. Thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị, quyết định, xử lý về thanh tra, kiểm tra

- Các cấp chính quyền cần thông báo kết quả xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đúng thời gian theo quy định; sớm giải đáp các nội dung khiếu nại, tố cáo khúc mắc qua các buổi tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột. Thực hiện nghiêm túc thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

- Trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

4. Nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra giám sát cán bộ, công chức liên quan đến nhiệm vụ giải quyết TTHC cấp giấy phép xây dựng

- Công khai hộp thư điện tử, số điện thoại đường dây nóng của Phòng GD&ĐT; tổ chức lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức đối với thái độ phục vụ và chất lượng cung cấp các dịch vụ công.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đẩy mạnh công tác thanh tra, tích cực kiểm soát có hiệu quả công tác PCTN, TC theo từng lĩnh vực trong ngành giáo dục.

- Thực hiện tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức năm 2023 đúng quy định

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Tăng cường sự giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết các nội dung tố cáo có dấu hiệu, hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật; tăng cường thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng

5. Nội dung “Thủ tục hành chính công”

- Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho cán bộ, công chức, viên chức giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo các hình thức công khai đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, dễ tiếp cận

- Tăng cường kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị (trong đó tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện đúng quy trình giải quyết TTHC, phí, lệ phí đối với dịch vụ chứng thực, xác nhận của chính quyền theo quy định; kiểm tra hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã và cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức)

- Tham gia Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Đổi mới và giám sát bộ phận cung ứng dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, hộ gia đình và tổ chức, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng dịch vụ; thường xuyên rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân và hộ gia đình, tổ chức và doanh nghiệp bao gồm cấp mới cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 6. Nội dung “Cung ứng dịch vụ công”

- Tổ chức khảo sát, đánh giá năng lực giáo viên, tổng hợp và xây dựng kế hoạch theo lộ trình để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức rà soát, đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn đảm bảo cụ thể, sát với nhu cầu thực tế và sử dụng hiệu quả các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

- Đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện việc thu gom và xử lý chất thải rắn khu vực đô thị, nông thôn.

- Phát triển các trạm biến áp phân phối và các đường dây trung, hạ áp, cấp điện các bản chưa có điện (hoặc lưới điện hạ thế không an toàn); Đầu tư cấp điện đảm bảo đạt tiêu chí số 4 theo Quyết định số 2332/QĐ-BCT ngày 07/11/2022 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 .

- Tăng cường công tác quản lý vận hành hệ thống lưới điện: thường xuyên duy tu, cải tạo lưới điện; kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời những sự cố về đường dây, thiết bị trạm biến áp để đảm bảo an toàn sử dụng điện.

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng các dự án cấp nước trọng điểm trên địa bàn huyện; nâng cao tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch qua hệ thống câp nước tập trung

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Dự án bảo dưỡng, sửa chữa; xây dựng mới các công trình nước sinh hoạt nông thôn;

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Phù Yên

- Nghiên cứu, nắm bắt, dự báo chính xác tình hình về ANTT trên địa bàn bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

- Thực hiện tốt các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý; không để xảy ra các hoạt động theo kiểu xã hội đen và các loại tội phạm mới, giảm tội phạm do nguyên nhân xã hội

7. Nội dung “Quản trị môi trường”

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước

- Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn huyện

- Kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của Ch dự án sau khi dược phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc các h sơ tương đương về môi trường được phê duyệt trên địa bàn huyện Phù Yên năm 2023;

- Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước, đặc biệt là các nguồn nước có mục đích cấp cho sinh hoạt

- Xây dựng kế hoạch quản lý môi trường không khí huyện Phù Yên

8. Nội dung “Quản trị điện tử”

- Đăng tải đầy đủ, kịp thời các văn bản về chế độ chính sách, quyền, nghĩa vụ của người dân; công khai thông tin Dự thảo chính sách, pháp luật xin ý kiến nhân dân; thông tin chỉ dẫn, biểu mẫu về chứng thực, xác nhận; thủ tục cấp phép xây dựng; thủ tục cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, dễ tiếp cận trên Cổng Thông tin điện tử huyện, trên mạng xã hội (Facebook, Zalo)

- Tuyên truyền người dân về tiện ích sử dụng Internet, nâng cao nhận thức trong sử dụng Internet hiệu quả, đúng pháp luật

- Triển khai các nhiệm vụ của Chương trình viễn thông công ích đến năm 2025, phấn đấu hết năm 2023, tỷ lệ người sử dụng Internet đạt 46,72%

- Nâng cao chất lượng, đổi mới giao diện theo hướng thân thiện, dễ tiếp cận, dễ sử dụng Chuyên mục Hỏi - Đáp trên Cổng Thông tin điện tử của huyện; bổ sung chức năng phản hồi, đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả trả lời kiến nghị của các cơ quan Nhà nước

Xem chi tiết tại File đính kèm: Tải về

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 472
  • Trong tuần: 3,365

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang