image banner
Quyết định ban hành Kế hoạch Nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2024
Lượt xem: 59

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát huy sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách pháp luật; góp phần xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu phục vụ tổ chức và công dân tốt hơn.
- Xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của huyện, góp phần xây dựng bộ máy hành chính công khai, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, nhất là chính quyền cấp cơ sở.
- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các nội dung Chỉ số PAPI. Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm cải thiện các chỉ số nội dung của Chỉ số PAPI năm 2024.
2. Yêu cầu
- Kế hoạch được triển khai đồng bộ ở các cấp; tập trung trọng điểm tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
- Phát huy tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ và giải pháp đề ra.
- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.
II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Nội dung
“Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”
a) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong cộng đồng, các khu vực dân cư, tạo điều kiện thuận lợi để người dân kịp thời, dễ dàng tiếp cận thông tin.
b) Thông tin, tuyên truyền về số lượng, hoạt động của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các hội, nhóm, câu lạc bộ hoạt động trên 
địa bàn; thông tin thường xuyên, cụ thể các hoạt động của các tổ chức, nhằm thu hút người dân quan tâm, tham gia.
c) Tăng cường thông tin, tuyên truyền về pháp luật bầu cử, các sự kiện chính trị của địa phương và các cấp. Thực hiện kiện toàn nhân sự trình tự, quy trình bầu Trưởng bản, tiểu khu, tổ dân phố theo đúng quy định.
d) Công khai, minh bạch về các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, minh bạch các khoản đóng góp của người dân khi thực hiện các dự án
“Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, thông tin cụ thể người dân biết về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan, các đoàn thể quần chúng; kịp thời ngăn chặn những dấu hiệu tiêu cực, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với những trường hợp vi phạm các quy định về quản lý tài chính, tài sản công. Công khai, minh bạch, giám sát đúng quy định đối với dự án xây mới/tu sửa công trình công cộng. Thực hiện công khai, minh bạch và tổ chức kiểm tra, giám sát các nguồn đóng góp tự nguyện từ người dân theo đúng quy định của pháp luật.
2. Nội dung “Công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách”
a) Thông tin, tuyên truyền đến người dân các quy định pháp luật về tiếp cận thông tin, đồng thời thực hiện tốt các quy định về Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành;
b) Thực hiện đúng quy định về bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo; công khai danh sách hộ nghèo, thông tin về chính sách xã hội cho người nghèo để dân biết, dân bàn, giám sát thực hiện.
c) Thực hiện công khai, minh bạch thu chi ngân sách cấp xã. Đảm bảo niêm yết công khai danh mục thu, chi cụ thể, chi tiết, hình thức, nội dung công khai phải phù hợp, thuận tiện cho người dân có thể tiếp cận và giám sát. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác công khai, minh bạch và thực hiện tốt các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu tham nhũng, gây phiền hà sách nhiễu nhân dân.
d) Thực hiện đúng quy định về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của người dân đối với dự thảo về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Tiếp thu đầy đủ, giải trình, thông tin kịp thời, xem xét điều chỉnh và công khai để người dân được biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Kịp thời cập nhật, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khung giá đất đã được phê duyệt trên Cổng thông tin điện tử huyện và tại Trụ sở UBND cấp xã; thường xuyên kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại UBND các cấp.
3. Nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân”
a) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo, về hòa giải ở cơ sở. UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ, thường xuyên theo quy định; tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật đối với các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong Nhân dân;
b) Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các chức danh không chuyên trách cấp xã; tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ Bí thư, Trưởng bản/Tiểu khu trưởng, Trưởng ban công tác Mặt trận, các đoàn thể ở thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố; Đại biểu HĐND cấp xã; củng cố sự tin tưởng, tín nhiệm của người dân đối với cán bộ, công chức thuộc UBND cấp xã, đại diện các tổ chức đoàn thể, Đại biểu HĐND cấp xã, nâng cao chất lượng giải trình với người dân;
c) Thực hiện tốt các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện. UBND các cấp cần chủ động tương tác tích cực với người dân thông qua các buổi tiếp công dân
định kỳ hoặc bất thường của người đứng đầu để nâng cao trách nhiệm giải trình trực tiếp với người dân. Tạo cơ chế thuận lợi để Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện vai trò giám sát của của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trong việc thực hiện các dự án đầu tư, công trình do Nhân dân đóng góp xây dựng, do Nhà nước, các tổ chức, cá nhân đầu tư, tài trợ cho xã, thị trấn.
d) Kịp thời tiếp nhận, xử lý và phản hồi các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định. Thường xuyên tập huấn đội ngũ cán bộ, công chức về chuyên môn nghiệp vụ trong tiếp nhận, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Nâng cao chất lượng của dịch vụ tư pháp tại địa phương; tiếp tục cải thiện thực chất hiệu quả giải quyết các tranh chấp dân sự cho người dân.
4. Nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”
a) Triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực quản lý, đặc biệt liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải quyết thủ tục hành chính, công tác tài chính… theo quy định của pháp luật. Thay đổi định kỳ các vị trí và giám sát bộ phận cung ứng dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, hộ gia đình và tổ chức, doanh nghiệp; quản lý lĩnh vực xây dựng; quản lý tài chính…
b) Đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ; thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chú trọng đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, chống phiền hà sách nhiễu trong lĩnh vực: y tế, giáo dục, cấp phép xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, quản lý đô thị...
c) Thực hiện công khai, minh bạch trong tuyển dụng và các công tác khác về quản lý công chức, viên chức. Kịp thời nắm bắt thông tin và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị, địa phương để đảm bảo thực hiện các quy trình công khai, minh bạch, chính xác, tạo niềm tin của người dân đối với công tác tuyển dụng.

d) Tiếp tục thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng; kiểm tra công vụ, việc giải quyết TTHC để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; xử lý mức độ tăng nặng hơn đối với hành vi, hiện tượng bị báo chí, người dân phát hiện. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.
5. Nội dung “Thủ tục hành chính công”
a) Kiểm soát TTHC, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến. Nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng; không để tình trạng người dân, tổ chức đi lại nhiều lần để giải quyết hồ sơ; nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn. Ứng dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong giải quyết TTHC.
b) Thường xuyên quan tâm thực hiện công tác kiện toàn và bố trí nhân sự phù hợp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC các cấp đảm bảo trình độ chuyên môn, vững về nghiệp vụ, có khả năng giao tiếp tốt, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân góp phần tăng tỷ lệ hài lòng của của người dân.
c) Đề cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách TTHC. Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác rà soát các quy định, TTHC thuộc phạm vi quản lý; kiến nghị cắt giảm tối đa các TTHC không cần thiết để giảm thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.
6. Nội dung“Cung ứng dịch vụ công”
a) Tuyên truyền nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ người dân biết về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế. Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng của bệnh viện tuyến huyện và các trạm y tế cấp xã;
b) Triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng các trường phổ thôngtrên địa bàn huyện, nhất là các trường mầm non, tiểu học. Tăng tỷ lệ các trườngđược đánh giá, phân loại đạt chuẩn, nhất là đạt chuẩn quốc gia;
c) Tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình cấp điện nông thôn trên địa bàn huyện; đôn đốc các đơn vị liên quan đầu tư xây dựng các dự án trong quy hoạch điện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho các xã để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông, đặc biệt đối với tiêu chí số 02 về giao thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Triển khai dự án đầu tư xây dựng,nâng cấp, sửa chữa các công trình nước sinh hoạt. Kiểm tra, rà soát và thống kê tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch đô thị; thống kê các hộ chưa được sử dụng hệ thống cấp nước tập trung, nghiên cứu, tham mưu giải pháp thực hiệnđấu nốibổ sung. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện duy trì vệ sinhmôi trường và quản lý vận hành các khu xử lý chất thải. Đẩy nhanh thủ tục đầu tưcác dự án cải tạo môi trường. Tăng cường tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, 
nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, đảm bảo tỷ lệ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đô thị, nông thôn trong ngày.
d) Đẩy mạnh tuyên truyền về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong Nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Triển khai các biện pháp bảo đảm về an ninh, trật tự trên địa bàn. Giảm số lượng vụ án, giảm tỷ lệ trọng án xảy ra trên địa bàn. Giữ vững an ninh, chính trị trên địa bàn huyện;
7. Nội dung “Quản trị môi trường”
a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến những nội dung của Luật Bảo vệ môi trường đến từng từng người dân và doanh nghiệp để các đối tượng có thể tiếp cận và nắm rõ hơn các quy định của Luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tạo ra những thay đổi trong nhận thức và hành động của nhân dân; tăng cường tuyên truyền thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn theo cơ chế xã hội hóa; hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phù hợp với mục đích quản lý, xử lý phù hợp đảm bảo đúng quy định của Luật;
b) Đẩy mạnh rà soát, đề xuất các cấp có thẩm quyền bãi bỏ thủ tục hành chính, quy định không cần thiết làm phát sinh chi phí tuân thủ, nhất là của người dân, doanh nghiệp tại các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là pháp luật chuyên ngành. Tăng cường phân cấp, ủy quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi công vụ các cấp, tăng cường giám sát kiểm tra, đôn đốc trong giải quyết thủ tục hành chính để giảm tầng nấc trung gian và nhanh chóng, kịp thời chấm dứt tình trạng kéo dài thời gian giải quyết qua nhiều cơ quan, đơn vị.
c) Tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra trên cơ sở cập nhật, sàng lọc rõ các đối tượng theo quy định mới của Luật để có thể triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra một cách có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo kiểm
soát chặt chẽ các vấn đề môi trường có thể phát sinh trong giai đoạn vận hành của các dự án đầu tư trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục rà soát, yêu cầu các cơ sở sản xuất thực hiện đầu tư hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục theo quy định.
d) Hoàn thiện hạ tầng đặc biệt hạ tầng về bảo vệ môi trường đảm bảo yêu cầu quy định. Tăng cường huy động các nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước đầu tư
xây dựng khu xử lý, nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện. Tiếp tục cân đối, bố trí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước đầu tư cho quản lý chất thải rắn sinh hoạt.
8. Nội dung “Quản trị điện tử”
a) Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến đến người dân biết và sử dụng Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, của huyện, của các xã, thị trấn và Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trong việc khai thác
tìm hiểu những chính sách, pháp luật đối với quyền lợi, nghĩa vụ của người dân và các dịch vụ công trực tuyến nhiều hơn. Tăng cường các phương thức 
tương tác với người dân thông qua các phương tiện truyền thông ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức tương tác trực tuyến với người dân phù hợp với điều kiện, phân khúc tiếp cận, trình độ dân trí trên địa bàn huyện;
b) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; Tiếp tục triển khai cung cấp, sử dụng dịch
vụ công trực tuyến toàn trình trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự thuận tiện trong tiếp cận và sử dụng thông tin của người dân và doanh nghiệp. Tăng cường các hình thực tuyên truyền và hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.
c)
Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 73-KH/HU ngày 12/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 06/12/2021 của UBND huyện về thực hiện Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 01/11/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 73-KH/HU ngày 12/10/2021 của Huyện uỷ Phù Yên về triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Phù Yên.

Tải về

 

Tải về

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang