image banner
Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính huyện Phù Yên năm 2024
Lượt xem: 51

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Yên năm 2024. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính  năm 2024.

Theo đó kế hoạch đưa ra mục đích và yêu cầu cụ thể như sau:

 - Về mục đích:

 + Thông tin, tuyên truyền CCHC sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn huyện.

+ Thông tin tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác cải cách hành chính.

+ Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về ý nghĩa mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện.

+ Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể, công chức, viên chức trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; nâng cao sự hiểu biết về CCHC và tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai CCHC và giám sát quá trình thực hiện CCHC của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp theo hướng văn minh, hiện đại, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

 + Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của cơ quan, đơn vị và cá nhân thực hiện nhiệm vụ CCHC.
- Về yêu cầu:

 + Thông tin, tuyên truyền phải đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về CCHC của cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức chính trị - xã hội và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. Nội dung rõ ràng, chuẩn xác, thu hút người xem, người nghe.

+ Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều với nhiều hình thức phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng.

+ Cập nhật thường xuyên, kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, các bộ TTHC trên các loại hình thông tin tuyên truyền; hướng dẫn về TTHC cần chính xác, chi tiết, tăng cường trả lời các tình huống cụ thể.

+ Tuyên truyền về CCHC phải gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện lồng ghép việc tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản mới của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh, của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

+ Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC nhà nước với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

+ Tuyên truyền CCHC gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

* Kế hoạch cũng chỉ rõ nội dung và hình thức tuyên truyền

- Về nội dung:

 + Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, của tỉnh và của huyện. Trong đó tập trung các nội dung: công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số.

+ Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

+ Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch CCHC năm 2024 của UBND huyện… Tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu của CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện; những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

+ Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (năm 2020), đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

+ Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ (Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/202021; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử….); tình hình thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Tình hình tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

+ Tình hình triển khai các nội dung về xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền số; Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tình hình triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030... Tình hình triển khai, xây dựng, hoàn thiện và kết nối liên thông Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, tình hình thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử trong hệ thống hành chính nhà nước… Việc áp dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VNPT - Ioffice), chữ ký số tại các cơ quan, đơn vị ở các cấp.

+ Tuyên truyền các mục tiêu và giải pháp của huyện về nâng cao hiệu quả công tác CCHC và kết quả đạt được của huyện đối với Chỉ số CCHC (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI), Chỉ số Chuyển đổi số,

+ Tuyên truyền, biểu dương các mô hình, sáng kiến, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC, cũng như phản ánh những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của cơ quan nhà nước và trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức;

+ Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của các cơ quan, đơn vị.

+ Các nội dung khác phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của CCHC, khi có văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh, của huyện cần được phổ biến, thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến mọi đối tượng tầng lớp nhân dân.

 - Về hình thức:

 a) Cập nhật, công bố, công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện, UBND cấp xã và trên hệ thống Cổng thông tin điện tử huyện, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

b) Xây dựng và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, đưa tin, bài về thực hiện công tác CCHC đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Truyền thanh và Truyền hình; hệ thống phát thanh, truyền thanh các xã, thị trấn; Cổng/Trang thông tin điện tử của huyện và của các cơ quan, đơn vị (đối với đồng bào dân tộc thiểu số, cần đẩy mạnh tuyên truyền bằng tiếng Dân tộc, thông qua hệ thống đài truyền thanh cấp xã, thị trấn, qua tổ chức các cuộc họp ở bản, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền một cách dễ hiểu, thiết thực).

 c) Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

d) Đưa nội dung cải cách hành chính phù hợp vào công tác tuyển dụng công chức, viên chức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; các chương trình sân khấu, hài kịch; các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật.

đ) Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại, trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường số; tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, hạn chế giấy tờ.

e) Duy trì, nâng cao chất lượng chuyên mục “Cải cách hành chính” trên Cổng Thông tin điện tử huyện. Chú trọng biểu dương các cá nhân, đơn vị làm tốt để nhân rộng điển hình; phê bình, rút kinh nghiệm những nơi làm chưa tốt, còn tồn tại, hạn chế; đặc biệt chỉ ra những nơi có hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính, để những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân, doanh nghiệp có thể đến được với cơ quan, người có thẩm quyền biết, giải quyết.

g) Tuyên truyền cải cách TTHC bằng nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch bưu chính công ích. Đồng thời, tuyên truyền kênh thông tin kết nối người dân, doanh nghiệp như: công khai số điện thoại, email của lãnh đạo cơ quan, địa phương tại nơi đông dân cư; tiếp nhận kiến nghị qua Cổng Thông tin điện tử huyện, mạng xã hội (Facebook, Zalo…).

 h) Phát hành Bản tin điện tử cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ với số lượng 04 số/tháng và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

i) Các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị

Xem chi tiết tại file đính kèm: Tải về

 

Tải về


Tải về

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang