image banner
Phù Yên: Tuyên truyền về cải cách hành chính để nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2022 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 164
Thực hiện Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh tuyên truyền về cải cách hành chính để nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Uỷ ban nhân dân huyện Phù Yên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Phù Yên

- Nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn huyện hiểu rõ được trách nhiệm và tạo sự đồng thuận với công tác cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số PAPI đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

- Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong tổ chức triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số PAPI của huyện, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến nâng cao Chỉ số PAPI năm 2022.

- Công tác thông tin tuyên truyền về nâng cao Chỉ số PAPI cần được triển khai kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, phong phú về nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng; kịp thời đáp ứng nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

- Tuyên truyền nâng cao Chỉ số PAPI phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước trong giai đoạn mới của Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, huyện.

- Tuyên truyền cải cách hành chính để nâng cao Chỉ số PAPI gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX.

- Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau:

+ Tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số PAPI đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; các chương trình, đề án trọng tâm của huyện; các văn bản chỉ đạo điều hành nhằm duy trì và nâng cao các chỉ số; nêu cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đâu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triến khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

+ Tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kịp thời thông tin rộng rãi về các cuộc tiếp xúc cử tri, thực hiện các kiến nghị trong thực hiện giám sát của Hội đồng nhân dân và tiếp thu, trả lời ý kiến của cử tri.

+ Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân hiểu đầy đủ và thực hiện các quy định của Luật tiếp cận thông tin, Luật Tiếp công dân, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo... Tạo điều kiện cho nhân dân được biết, được bàn, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện, để nhân dân nói lên nguyện vọng, phản ánh kiến nghị, tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, các cơ chê, chính sách của Trung ương cũng như của địa phương.

+ Tăng cường phổ biến đến người dân được biết và sử dụng cổng thông tin điện tử của tỉnh, huyện; nâng cao chất lượng, đổi mới giao diện theo hướng thân thiện, dễ tiếp cận; nâng cao chất lượng cung cấp thông tin để tăng số lượng, tỷ lệ người dân khai thác thông tin hành chính sử dụng cổng thông tin điện tử của tỉnh, huyện. Tăng cường tuyên truyên và hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyên mức độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính.

+ Tuyên truyền công tác triển khai Kế hoạch số 73/KH-HU ngày 12/10/2021 của Huyện Phù Yên về triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Phù Yên. 

+ Tuyên truyền các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, thu hút đầu tư; về tiềm năng, thế mạnh của huyện; công khai quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, lĩnh vực; quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng, đô thị... trên địa bàn huyện nhằm tăng tính minh bạch, tiếp cận thông tin cho người dân, doanh nghiệp. Công khai kịp thời những thông tin về chính sách xã hội cho người nghèo để nhân dân biết, nhân dân bàn và nhân dân giám sát thực hiện; Công khai báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng hàng năm của huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Tuyên truyền các nội dung về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó chú trọng tuyên truyên các nội dung sau hoạt động triển khai, cải thiện và nâng cao các chỉ số: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), Chỉ số sẵn sàng về ứng dụng Công nghệ thông tin (ICT INDEX); thông tin kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng các dịch vụ được cung cấp.

+ Tuyên truyền về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cụ thể: Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, các TTHC đã được đơn giản hóa, mới ban hành; thông tin kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về các quy định hành chính, TTHC; công khai kết quả giải quyết TTHC, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng CNTT trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC nhằm khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí.

+ Thông tin, phản ánh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, các nhà đầu tư... để các cấp chính quyền nắm bắt thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

+ Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác cải cách hành chính; phê phán những hiện tượng tiêu cực trì trệ, có hành vi gây khó khăn, phiền hà người dân; giới thiệu các điển hình tốt về cải cách hành chính.

- Đối tượng và hình thức tuyên truyền:

+ Đối tượng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện.

+ Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện và hệ thống thông tin cơ sở tại các xã, thị trấn.

- Xây dựng chuyên mục, đưa tin, bài về cải cách hành chính để nâng cao Chỉ số PAPI trên cổng Thông tin điện tử của huyện và các cơ quan, đơn vị và sóng phát thanh, truyền hình...

- Lồng ghép tuyên truyền về cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số PAPI tại các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giao ban, hội nghị tống kết công tác, triển khai nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

- Tuyên truyền, triền khai các hình thức thích hợp khác: Công khai số điện thoại, hộp thư điện tử của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, thường xuyên tổ chức các cuộc gặp, tiếp xúc với nhân dân... 

File văn bản đính kèm:

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 434
  • Trong tuần: 3,327

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang