image banner
Nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2023
Lượt xem: 302

Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh Sơn La về tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) năm 2023, năm 2022.

Để phát huy các kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, tiếp tục duy trì và cải thiện Chỉ số SIPAS năm 2023. Ngày 01/8/2023 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND. Kế hoạch tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2023

- Kế hoạch đưa ra mục đích: Thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của công tác cải cách hành chính đã được chỉ ra qua kết quả Chỉ số SIPAS năm 2022. Thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ kết quả Chỉ số SIPAS năm 2022 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện; qua đó, các cơ quan hành chính Nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của mình nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức. Tăng cường nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành về Chỉ số SIPAS của huyện Phù Yên.

- Ngoại ra kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu: Cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện. Các cơ quan, đơn vị  xác định rõ mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính là một trong những thước đo quan trọng trong đánh giá hiệu quả hoạt động, xem đây là một trong những căn cứ để xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị, địa phương.

* Theo đó kế hoạch còn chỉ rõ nhiệm vụ chung và từng nhiệm vụ cụ thể:

- Nhiệm vụ chung:

+ Thực hiện thông tin, tuyên truyền kịp thời và đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, nội dung kết quả SIPAS 2022 tới các cá nhân, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và sự tham gia tích cực của các đối tượng này về quyền lợi và trách nhiệm trong việc tham gia giám sát, phả hồi ý kiến về chất lượng cung ứng dịch vụ công, chất lượng phục vụ tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện.

+ Xác định vai trò người đứng đầu, là người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc thực hiện giải quyết TTHC; chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, có giải pháp, sáng kiến thiết thực, phù hợp nhu cầu người dân, nhất là ở Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; nhanh chóng giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện TTHC.

+ Tổ chức triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng lấy người dân làm trung tâm; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc xây dựng văn hóa công vụ lấy người dân làm trung tâm trong toàn ngành, lĩnh vực, địa phương.

+ Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết công việc cho người dân; xử lý nghiêm minh công chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, người dân ngày càng hài lòng hơn.

+ Tổ chức triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền kịp thời nhằm đảm bảo tất cả cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý và người dân ở địa phương có nhận thức đầy đủ, chính xác về hoạt động, kết quả triển khai đo lường sự hài lòng của người dân và kế hoạch, kết quả thực hiện nâng cao chất lượng phục vụ người dân, nâng cao sự hài lòng của người dân.

+ Quan tâm, nỗ lực, quyết liệt trong triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện chất lượng chính sách, chất lượng DVHCC, phục vụ người dân tốt hơn.

+ Đẩy mạnh tuyên truyền đ người dân có thói quen hay khả năng sử dụng mạng internet đ tra cứu thông tin về TTHC cũng như giao dịch trực tuyến.

+ Tiếp tục tiếp nhận ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức; tổ chức nhiều hình thức để người dân phản hồi ý kiến về kết quả, tác động của các chính sách, giúp người dân tham gia phản hồi ý kiến dễ dàng; xử lý kịp thời, tích cực các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức.

- Nhiệm vụ cụ thể:

+ Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật, nhất là các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

+ Chấp hành nghiêm chỉnh quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ với doanh nghiệp, công dân. Tích cực cải thiện tinh thần phục vụ của công chức, nâng cao năng lực giải quyết công việc cho công chức; giám sát, xử lý nghiêm để đảm bảo không còn tình trạng công chức gây phiền hà, sách nhiễu đến người dân; hướng dẫn lập hồ sơ và hẹn trả kết quả, để xảy ra nhiều trường hợp trễ hẹn và người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần; xin lỗi người dân, tổ chức khi trễ hạn trả kết quả cung ứng dịch vụ công.

+ Theo dõi, đôn đốc phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách của trung ương, của tỉnh, của huyện đảm bảo theo quy định.

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là kiểm tra công vụ. Hoàn thành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC. Kết quả kiểm tra, các vấn đề phát hiện phải được xử lý hoặc kiến nghị xử lý 100%.

+ Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động, việc duy trì, cung cấp thông tin trên các Cổng thông tin điện tử của huyện đảm bảo theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Luật Dân chủ ở cơ sở và các quy định của pháp luật.  

+ Thực hiện nghiêm việc triển khai Phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

+ Tăng cường kiểm tra văn bản QPPL; kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý các văn bản trái quy định của pháp luật. 100% văn bản QPPL phát hiện sai phạm qua tự kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý. Công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực (nếu có) được kịp thời, đúng quy định

+ 100% TTHC do huyện công bố được cập nhật đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (trong thời gian 05 ngày kể từ ngày ký ban hành); Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của huyện công khai đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền.

+ Công khai 100% TTHC, tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng TTĐT của huyện.

+ Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin để người dân, tổ chức biết về cơ quan tiếp nhận, giải quyết TTHC một cách dễ dàng, nhanh chóng.

+ Tập trung đầu tư đầy đủ trang thiết bị hiện đại, dễ sử dụng để người dân, tổ chức sử dụng trong quá trình giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa.

+ Rà soát, nâng cấp, hoàn thiện Cổng thông tin điện tử huyện và các ứng dụng trên Cổng Thông tin đảm bảo theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Luật Dân chủ ở cơ sở và các quy định của pháp luật.

+ Vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử kết nối liên thông tới 100% sở, ngành, huyện, xã trong tỉnh.

+ Phối hợp với các sở, ngành tỉnh triển khai tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Sơn La trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

+ Rà soát, tăng cường số lượng TTHC liên thông để giảm thời gian đi lại, chuẩn bị hồ sơ, chi phí tuân thủ TTHC của người dân, doanh nghiệp; phân công rõ trách nhiệm, thời gian cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện TTHC liên thông.

+ Ứng dụng Công nghệ thông tin, chữ ký số, dấu điện tử, số hóa hồ sơ để thực hiện giải quyết TTHC theo nguyên tắc “5 tại chỗ" đảm bảo việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả thủ tục hành chính được thực hiện ngay tại Bộ phận một cửa nhằm rút ngắn tối đa thời gian giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

+ Thực hiện nghiêm quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo 100% số cơ quan chuyên môn cấp huyện; UBND cấp xã đã công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên cổng thông tin điện tử hoặc cổng dịch vụ công của tỉnh.

+ Thực hiện nghiêm túc việc công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC xảy ra sai sót, quá hạn đối với kết quả giải quyết TTHC.

+ Thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện thực hiện đúng quy định, 100% số phản ánh, kiến nghị được xử lý hoặc kiến nghị xử lý và công khai kết quả xử lý của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm quyền.

+ Tổ chức tuyên truyền đến cá nhân, tổ chức cách thức truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ duy nhất www.dichvucong.gov.vn để Tra cứu thông tin; hỗ trợ thực hiện TTHC; gửi phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết TTHC, dịch vụ công; theo dõi toàn bộ quá trình giải quyết TTHC và xử lý phản ánh kiến nghị của mình …

+ Xây dựng dự thảo Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn huyện hoặc Quyết định công bố TTHC (trong trường hợp được Luật giao) kịp thời, theo đúng quy định pháp luật

+ Cập nhật tiến độ, kết quả giải quyết 100% hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia và trên Cổng dịch vụ công của tỉnh


Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang