image banner
Kế hoạch Tuyên truyền nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2023 trên địa bàn huyện Phù Yên
Lượt xem: 118

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh Sơn La về Nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2023; Để triển khai thực thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Quyết định số 489/QĐ- UBND ngày 26/01/2021 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Hiệu quả Quản trị và Hành chính công huyện Phù Yên giai đoạn 2021- 2025; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 08/02/2023 của UBND huyện về nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2023; UBND huyện ban hành kế hoạch tuyên truyền nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2023, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm tổ chức thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ.
- Phát huy vai trò tích cực trong việc tuyên truyền, phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực cũng như hạn chế trong công tác quản trị hành chính công.
- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân hiểu rõ được trách nhiệm và tạo sự đồng thuận đối với công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đóng góp chung đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của huyện.
2. Yêu cầu
- Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với yêu cầu đặc điểm và nhiệm vụ đề ra; Nội dung tuyên truyền phải gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 08/02/2023 về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2023.
- Tuyên truyền cần được triển khai liên tục, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bằng nhiều hình thức, phương thức mới, phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng; lồng ghép với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương,
chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt tìm hiểu thông tin của người dân trên địa bàn huyện.
- Đáp ứng kịp thời việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 
năm 2022. Khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia công tác tuyên truyền; kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động tuyên truyền nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Đối tượng: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân.
2. Nội dung tuyên truyền
2.1. Đối với nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân hiểu đầy đủ về Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn. Tuyên truyền, triển khai các hình thức thích hợp, tạo điều kiện cho Nhân dân được biết, được bàn, được tham gia thực hiện, phản ánh kiến nghị, tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của Trung ương cũng như của địa phương.
- Công khai, minh bạch cơ chế, chính sách, hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương nhất là trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Tuyên truyền thông báo rộng rãi các cuộc tiếp xúc cử tri, dân chủ, tạo cơ hội cho mọi công dân trong khu dân cư tham gia thảo luận, theo dõi, giám sát việc xây dựng mới hoặc tu sửa các công trình công cộng diễn ra ở địa bàn. Thực hiện nghiêm túc việc bầu cử trưởng bản, tiểu khu. Xây dựng Quy chế thực hiện các kiến nghị trong thực hiện giám sát của HĐND và tiếp thu, trả lời ý kiến của cử tri.
2.2. Đối với nội dung “Công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách”
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện các Chương trình Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); Đề án “Tăng cường Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL”. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban, ngành việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Tiếp cận thông tin.
- Thực hiện cập nhật kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Thực hiện công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, thông tin về chính sách xã hội cho người nghèo để dân biết, dân bàn, giám sát thực hiện.
- Thực hiện niêm yết, công khai, minh bạch thu chi ngân sách; hình thức công khai thuận tiện để người dân có thể tiếp cận và giám sát. Tăng cường công tác giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức và Nhân dân, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với những trường hợp vi phạm các quy định về quản lý tài chính, tài sản công.
- Thực hiện đúng quy định về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của người dân đối với dự thảo về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Tiếp thu  
đầy đủ, giải trình, thông tin kịp thời, xem xét điều chỉnh và công khai để người dân được biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Thực hiện điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất; kịp thời cập nhật, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khung giá đất đã được phê duyệt trên Cổng thông tin điện tử 3 của huyện và tại trụ sở UBND cấp xã; công khai kế hoạch đầu tư của các dự án trên địa bàn và kết quả xử lý các vụ việc qua giám sát ở khu dân cư.
2.3. Đối với nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân”
- Tuyên truyền, phổ biến và các quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân làm tăng mức độ và hiệu quả tương tác giữa chính quyền địa phương với người dân; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng, Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng.
- Nội dung Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, lịch tiếp công dân của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: kết quả giải trình, giải quyết các ý kiến, khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Niêm yết lịch tiếp công dân.
- Cải thiện hiệu quả của dịch vụ tư pháp dựa trên niềm tin của người dân; tiếp tục cải thiện thực chất hiệu quả giải quyết các tranh chấp dân sự cho người dân.
2.4. Đối với nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”
- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản có liên quan về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức để người dân hiểu, giám sát và phản ánh những biểu hiện tham nhũng. Công khai báo cáo kết quả
phòng, chống tham nhũng hằng năm trên các phương tiện thông tin của huyện và hệ thống truyền thanh ở cơ sở.
- Niêm yết, công khai báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng hàng năm của đơn vị.
- Thực hiện công khai, minh bạch trong tuyển dụng và các công tác khác về quản lý công chức, viên chức.
- Thường xuyên khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng các dịch vụ công; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.
- Công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra cũng như việc chấp hành kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan, đơn vị.
2.5. Đối với nội dung “Thủ tục hành chính công”
- Tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước. Đặc biệt chú trọng các TTHC lĩnh vực chứng thực, xác nhận của chính quyền cấp xã; hành chính công cấp xã; cấp giấy phép xây dựng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường tuyên truyền và hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết TTHC; ứng dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong giải quyết TTHC.
- Kịp thời cập nhật, niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng thông tin điện tử của huyện và tại trụ sở UBND các cấp.
- Thường xuyên thực hiện việc công bố công khai và đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với cán bộ công chức một cửa và chất lượng các dịch vụ được cung cấp, nhất là các dịch vụ: Chứng thực, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất và các dịch vụ công do UBND cấp xã cung cấp... để nâng cao chất lượng phục vụ. Tất cả các thủ tục hành chính phải được công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn quy định, tạo thuận lợi cho cá nhân và tổ chức tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính.
- Tuyên truyền việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức.
2.6. Đối với nội dung “Cung ứng dịch vụ công”
Tăng cường tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế để góp phần tăng tỷ lệ người dân tham gia hảo hiểm y tế. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế; Cải thiện chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục tiểu học công lập; Tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng; Giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn khu dân cư.
2.7. Đối với Nội dung “Quản trị môi trường”
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho người dân; tuyên truyền về thực trạng, nguy cơ, tác động từ ô nhiễm môi trường tới cuộc sống con người (nhất là nguồn nước và không khí); trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường, việc phân loại chất thải... các cấp chính quyền quan tâm hơn đến chất lượng nguồn nước và không khí để có những hành động kịp thời, trong đó cần huy động người dân tham gia cải thiện điều kiện môi sinh tại khu dân cư.
- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước.
2.8. Đối với Nội dung “Quản trị điện tử”
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến người dân được biết, tiếp cận và sử dụng Cổng thông tin điện tử của huyện và Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trong việc khai thác, tìm hiểu những chính sách, pháp luật đối với quyền lợi, nghĩa vụ của người dân và các dịch vụ công trực tuyến nhiều hơn.
- Tăng cường tuyên truỳen việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp có đủ năng lực vận hành nền kinh tế số, xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.
- Tuyên truyền các nhiệm vụ của Chương trình viễn thông công ích đến năm 2025 theo Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ. Tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 06/12/2021 về thực hiện Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 17 -NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 06/01/2023 của UBND huyện Phù Yên về ban hành Kế hoạch chuyển đổi số huyện Phù Yên năm 2023.
III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền trên sóng phát thanh của huyện; hệ thống loa truyền thanh của các bản, tiểu khu; các trạm phát lại truyền hình tại cơ sở. Tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe Văn hóa - Thông tin trên các tuyến đường, trục đường chính nội huyện.
2. Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện.
3. Tuyên truyền thông qua mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên.
4. Niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị.
5. Tuyên truyền thông qua hội nghị triển khai công tác của ngành, cơ quan, đơn vị theo định kỳ; Đưa nội dung về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công vào các phiên họp thường kỳ của đơn vị.
6. Tuyên truyền trước các buổi chiếu phim của Đội chiếu phim lưu động tại các xã, bản; tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt của các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững hoặc tuyên truyền lồng ghép trong những buổi họp dân tại cơ sở...

 Tải về


Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang