image banner
Kế hoạch tăng cường thực hiện các giải pháp duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 70

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh Sơn La về tăng cường thực hiện các giải pháp duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2023. Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; duy trì các lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần đã thực hiện tốt, góp phần thực hiện có hiệu quả, thực chất công tác cải cách hành chính (CCHC) của huyện, Chủ tịch UBND huyện ban hành Kế hoạch như sau:

- Tiếp tục duy trì và phát huy những tiêu chí, tiêu chí thành phần đã đạt điểm tốt; cải thiện những tiêu chí, tiêu chí thành phần còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu; phấn đấu nâng cao Chỉ số CCHC trong năm 2023. Tăng cường nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành về Chỉ số CCHC.

- Các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cơ quan chủ trì các nội dung, lĩnh vực của Chỉ số CCHC cấp huyện thực hiện các nội dung liên quan đến việc xác định Chỉ số CCHC do cơ quan, đơn vị phụ trách.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; huy động sự tham gia vào cuộc của các tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai xác định Chỉ số CCHC.

- Lấy kết quả thực hiện công tác CCHC là một trong những giải pháp quan trọng để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của huyện, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, chú trọng nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công, đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

- Nhiệm vụ và giải pháp

+ Chủ động, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị; bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC đã đề ra trong kế hoạch hàng năm; thường xuyên theo dõi, đánh giá, quán triệt việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC để kịp thời phát hiện và chỉ đạo xử lý những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai và phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị.

+ Tiếp tục thực hiện hệ thống pháp luật đúng quy định. Có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh.

+ Tăng cường rà soát, đề xuất cắt giảm và đơn giản hóa TTHC một cách hiệu quả, thực chất; Kịp thời công bố, công khai và cập nhật TTHC trên Cổng thông tin điện tử của huyện và tại nơi tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC. Tổ chức thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, tổ chức, hướng đến giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, giảm thời gian đi lại và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, yêu cầu người dân, tổ chức nộp thêm các giấy tờ ngoài quy định khi giải quyết TTHC. Tiếp tục đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời giải quyết các PAKN về các quy định TTHC, tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

+ Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định của Chính phủ. Tăng cường phân cấp, giao quyền để giải phóng nguồn lực, đất đai, tài nguyên phục vụ cho phát triển, đảm bảo phù hợp với năng lực quản lý, điều hành của các cấp, các ngành và gắn kết chặt chẽ với thực hiện các chính sách tinh giản biên chế.

+ Triển khai thực hiện nghiêm hướng dẫn về vị trí việc làm và định mức biên chế công chức theo quy định của Chính phủ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, hoàn thiện các nội dung về vị trí việc làm của công chức, viên chức sau khi thực hiện cắt giảm, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm và công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo các quy định mới của Đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

+ Tiếp tục triển khai có hiệu quả các quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đã phê duyệt. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, xử lý những trường hợp sai phạm trong quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước.

+ Ưu tiên nguồn lực, tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới căn bản phương thức làm việc của các cơ quan Nhà nước, đảm bảo nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Đẩy nhanh tiến độ việc xây dựng và triển khai có hiệu quả các cơ sở dữ liệu nền tảng, phục vụ phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Tổ chức vận hành có hiệu quả Cổng thông tin điện tử của huyện; tăng cường tích hợp các ứng dụng, tiện ích thông minh trên Cổng để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi tiếp cận, giải quyết hồ sơ trực tuyến.

+ Quan tâm bố trí đủ nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ CCHC; chủ động nghiên cứu, tìm kiếm, thí điểm và áp dụng hoặc nhân rộng các mô hình cải cách mới có hiệu quả, phù hợp với phạm vi, thẩm quyền được giao và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình làm tốt công tác CCHC. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền CCHC, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sự đồng thuận xã hội về thực hiện công tác CCHC tại địa phương.

+ Tiếp tục làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế hộ, kinh tế tư nhân phát triển lên thành lập doanh nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư và công tác thu hút đầu tư theo đúng chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư chung của huyện trong thời gian tới phù hợp với cơ chế, chính sách của Trung ương và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện. Triển khai có hiệu quả Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 v việc giao trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2023, Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 về giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023, đảm bảo mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do HĐND huyện giao đạt 100%.

* Lĩnh vực “Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC”

+ Triển khai bảo đảm mức độ hoàn thành kế hoạch hàng năm (bao gồm: Kế hoạch CCHC, tuyên truyền về CCHC...) đạt 100%. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ trong năm về công tác CCHC

+ Hoàn thành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC phải được thực hiện tối thiểu từ 30% số cơ quan, đơn vị trở lên, các vấn đề phát hiện phải được xử lý hoặc kiến nghị xử lý 100% Chủ tịch UBND huyện đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, định kỳ 6 tháng/ lần; tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam

+ Tổ chức thẩm định Chỉ số CCHC năm 2023 của UBND các xã, thị trấn

+ Phòng Tư pháp, phòng Nội vụ UBND Thị trấn Phù Yên có ít nhất 02 sáng kiến/giải pháp trở lên trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của huyện; UBND các xã thực hiện ít nhất 01 sáng kiến trở lên được UBND huyện công nhận.

+ Đôn đốc việc thực hiện 100% nhiệm vụ đúng tiến độ nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho huyện trong năm

* Lĩnh vực “Cải cách thể chế”

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện theo dõi thi hành pháp luật thông qua các hoạt động như: Thu thập thông tin thi hành pháp luật; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật. Ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo thẩm quyền theo lĩnh vực trọng tâm liên ngành của chính phủ, của tỉnh, của huyện.

+ Tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo việc nâng cao chất lượng tổ chức công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật, nhất là các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện

+ Tham mưu, trình công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực (nếu có) được kịp thời, đúng quy định

+ Tăng cường kiểm tra văn bản QPPL; kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý các văn bản trái quy định của pháp luật. 100% văn bản QPPL phát hiện sai phạm qua tự kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý

+ Bảo đảm 100% văn bản QPPL ban hành đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

+ 100% văn bản QPPL được xử lý hoặc kiến nghị xử lý sau rà soát

* Lĩnh vực “Cải cách thủ tục hành chính”

+ Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính thường xuyên, kịp thời theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh

+ Kịp thời thông báo danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn huyện theo Quyết định của UBND tỉnh kịp thời, theo đúng quy định pháp luật

Công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại cơ quan, đơn vị. Đảm bảo các hình thức công khai đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, dễ tiếp cận theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

+ Công khai niêm yết số điện thoại, thư điện tử cơ quan tiếp nhận phản ánh kiến nghị. Thực hiện tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

+ Tăng cường kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo chấn chỉnh việc giải quyết trễ hạn các hồ sơ TTHC và đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp thường xuyên để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn

+ Tổ chức cập nhật tiến độ, kết quả giải quyết 100% hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch công quốc gia và trên Cổng dịch vụ công của huyện

* Lĩnh vực “Công tác cải cách tổ chức bộ máy”

+ Rà soát quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn cấp huyện theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của tỉnh.

+ Kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Triển khai thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng biên chế công chức; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế theo giai đoạn 2022-2025 theo quy định.

+ Rà soát và thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với nhiệm vụ đã phân cấp cho cấp huyện, cấp xã. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý qua kiểm tra bảo đảm 100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý

* Lĩnh vực “Cải cách chế độ công vụ”

+ Ban hành kịp thời đầy đủ các văn bản để hoàn thiện quy định về vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý; Sửa đổi, bổ sung vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính cấp huyện bảo đảm 100% cơ quan, tổ chức của huyện bố trí công chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt; 100% số đơn vị sự nghiệp thuộc huyện bố trí viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt (nếu có)

+ Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo các quy định của pháp luật, gắn với các nội dung khác của công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính

+ Hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức... đạt 100 % kế hoạch giao. Quyết định giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

* Lĩnh vực “Cải cách tài chính công”

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 90% theo Kế hoạch năm 2023

+ Tham mưu chỉ đạo thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước trong năm đảm bảo đúng quy định của pháp luậtPhấn đấu thực hiện 100% các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách; ban hành đầy đủ các quy định về phân cấp quản lý tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 100% số cơ quan, đơn vị ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; trên 80% số cơ sở nhà đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại và được xử lý; tổ chức kiểm tra thực hiện các quy định về quản lý tài sản công.

+ Tham mưu chỉ đạo thực hiện đúng quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện, bảo đảm năm 2023:

+ Không có sai phạm được phát hiện trong năm về thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Phấn đấu tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp so với năm 2021: Đạt tỷ lệ từ 10% trở lên

* Lĩnh vực “Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số”

+ Tiếp tục triển khai công tác chuyển đổi số theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông (theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật và kết nối với Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ)

+ Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động, việc duy trì, cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của huyện đảm bảo theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Luật Dân chủ ở cơ sở và các quy định của pháp luật.

+ Rà soát, nâng cấp, hoàn thiện Cổng thông tin điện tử huyện và các ứng dụng trên Cổng Thông tin đảm bảo theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Luật Dân chủ ở cơ sở và các quy định của pháp luật

+ Chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện các giải pháp thúc đẩy việc tuyên truyền, thực hiện phát sinh hồ sơ TTHC của dịch vụ công trực tuyến toàn trình được giải quyết trực tuyến và TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, đủ điều kiện được triển khai thanh toán trực tuyến và được giao dịch thanh toán trực tuyến trên địa bàn huyện. Phấn đấu thực hiện 100% hồ sơ TTHC của dịch vụ công trực tuyến toàn trình được giải quyết trực tuyến; 100% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, đủ điều kiện được triển khai thanh toán trực tuyến và được giao dịch thanh toán trực tuyến.

+ Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại các Bộ phận Một cửa cấp huyện, Bộ phận Một cửa cấp xã theo tỷ lệ tăng tối thiểu 30% cho trừ các xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện

* Lĩnh vực “tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển KT-XH của huyện”

+ Phối hợp với phòng CCHC&VTLT, Sở Nội vụ và các quan, đơn vị liên quan điều tra, khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện (Chỉ số SIPAS), tỷ lệ hài lòng đạt từ 90% trở lên

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn huyện, trong đó trọng tâm là:

- Tỷ lệ doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng so với năm trước liền kề.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu tổng hợp các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt các mục tiêu mà Nghị quyết số 07 - NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

- Tỷ lệ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 đạt kế hoạch do HĐND huyện giao.

- Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Hội đồng nhân dân huyện giao đạt 100% chỉ tiêu.

- Thực hiện thu ngân sách năm 2023 của huyện vượt chỉ tiêu ít nhất 20% Kế hoạch được UBND tỉnh giao

- Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách của huyện của khu vực doanh nghiệp tăng so với năm trước liền kề

Tải về

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang