image banner
Kế hoạch Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù Yên năm 2023
Lượt xem: 112

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án văn hóa công vụ;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Thực hiện Chương trình công tác hàng năm, Kế hoạch công tác cải cách hành chính của UBND huyện năm 2023. UBND huyện Phù Yên xây dựng Kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù Yên năm 2023 gồm các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nắm bắt kịp thời thông tin phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2023. Kịp thời chấn chỉnh những sai sót (nếu có) trong công tác Chỉ đạo quản lý, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ của UBND các xã, thị trấn; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của địa phương.
- Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc huyện Phù Yên; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động năm 2023 của UBND huyện.
- Phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; gây khó khăn, phiền hà, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu đối với tổ chức, công dân trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính;
- Nắm bắt tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Cải cách hành chính năm 2023 tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Kịp thời nắm bắt thông tin về công tác giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ những thủ tục hànhchính không phù hợp.
2. Yêu cầu
- Kiểm tra đúng trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, khách quan, không làm cản trở hoạt động chuyên môn bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng được kiểm tra.
- Các cơ quan, đơn vị chịu sự kiểm tra phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu; Báo cáo tóm tắt kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác cải cách hành chính năm 2023; triển khai kế hoạch năm 2024 (nội dung báo cáo ngắn gọn, nêu những khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị, giải pháp thực hiện).
- Những kiến nghị của Đoàn kiểm tra phải được các cơ quan, đơn vị thựchiện nghiêm túc và có báo cáo kết quả khắc phục. Trong trường hợp cần thiết có thể thực hiện việc phúc tra, tái kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA
1. Đối tượng
- Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn;
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn.
2. Nội dung
2.1. Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
- Kiểm tra công tác triển khai Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương năm 2023; giải quyết những vướng mắc, khó khăn của địa phương;
- Tình hình triển khai thực hiện các đề án, dự án, chính sách, chủ trương tại địa phương, đặc biệt là việc chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; Chất lượng quản lý đầu tư và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; chất lượng công trình; Chương trình quốc gia về xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, phòng chống dịch bệnh, giáo dục - đào tạo, văn hóa - thông tin, dân số - kế hoạch hóa gia đình; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng chống tội phạm…
- Kiểm tra kết quả thực hiện chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách năm 2022; việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; quyết toán ngân sách năm 2022.
2.2. Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính
- Việc thực hiện Kế hoạch công tác CCHC năm của các cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung vào các nội dung:
+ Sự tích cực, chủ động, nghiêm túc trong công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC.
+ Việc thực hiện các quy định về công tác chỉ đạo, điều hành và 06 nhiệm vụ trọng tâm của CCHC, cụ thể: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cáchtài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.
- Các nội dung có liên quan đến công tác CCHC.
3. Thời gian
- Mốc kiểm tra: từ ngày 01/01/2023 đến thời điểm kiểm tra.
- Thời gian kiểm tra: từ Quý I đến hết Quý III năm 2023.
4. Phương pháp
4.1. Kiểm tra trực tiếp
- Đoàn kiểm tra sẽ gửi thông báo lịch kiểm tra đến cơ quan, đơn vị (trước 10 ngày kiểm tra); nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra; kiểm tra trực tiếp và trao đổi những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra; trong trường hợp cần thiết, Đoàn kiểm tra làm việc với một số tổ chức, cá nhân liên quan để kiểm tra, xác minh; thông qua Biên bản kiểm tra và ban hành Thông báo kết luận kiểm tra.
- Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra xây dựng báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội (tổng hợp từ tháng 01/2023 đến thời điểm kiểm tra) và báo cáo công tác CCHC (them Đề cương gửi kèm), gửi Đoàn kiểm tra (qua thư ký đoàn, trước 05 ngày kiểm tra).
4.2. Tự kiểm tra: Các cơ quan, đơn vị còn lại (không thuộc đối tượng kiểm tra trực tiếp) chủ động xây dựng kế hoạch và tiến hành tự kiểm tra đối với đơn vị mình và đơn vị trực thuộc, xây dựng báo cáo, gửi UBND huyện (qua Phòng Nội vụ để tổng hợp trước ngày 01/9/2023).
4.3. Kiểm tra qua môi trường số: Theo hình thức họp trực tuyến hoặc họp online qua phần mềm (tối thiểu 30% hoạt động kiểm tra của các Đoàn).
4.4. Kiểm tra đột xuất: Đoàn kiểm tra không báo trước cho cơ quan, đơn vị biết về lịch, thời gian kiểm tra. Mời Phóng viên Trung tâm Truyền thông –Văn hoá đi cùng, để ghi hình và đưa tin công khai kết quả kiểm tra lên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện.4.5. Kiểm tra theo chỉ đạo của UBND huyện hoặc theo thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức.

Tải về
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang