image banner
Kế hoạch khắc phục những hạn chế, đẩy mạnh công tác CCHC sau kiểm tra đợt 1 năm 2022
Lượt xem: 314

Qua kiểm tra công tác cải cách hành chính (sau đây viết tắt là CCHC) từ đầu năm 2022 đến nay cho thấy: Công tác CCHC trên địa bàn huyện đã được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện gắn với đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC có nhiều chuyển biến, tích cực; hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định; công tác kiểm soát thủ tục hành chính được đẩy mạnh; tổ chức bộ máy tiếp tục được rà soát, kiện toàn theo hướng dẫn củatỉnh và kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện; hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Một cửa cấp huyện, xã được quan tâm, chú trọng thực hiện có nề nếp, theo hướng phục vụ tốt hơn cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, hạn chế hồ sơ trễ hẹn và tồn đọng, giảm phiền hà, chi phí và thời gian giải quyết.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, công tác chỉ đạo, điều hành ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quyết liệt; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác CCHC ở một số cơ quan, đơn vị còn hình thức, chưa đảm bảo các nội dung theo yêu cầu; công tác tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử còn hạn chế; việc niêm yết công khai TTHC chưa đảm bảo theo quy định; việc giải quyết hồ sơ, TTHC tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng hồ sơ giải quyết trễ hẹn và không thực hiện qua phần mềm Một cửa điện tử; tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến mức độ 3, 4, tỷ lệ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong toàn huyện còn thấp; tỷ lệ sử dụng thư điện tử công vụ của công chức, viên chức trong trao đổi công việc còn hạn chế; tỷ lệ văn bản ký số chưa cao; việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác CCHC còn chưa nghiêm; chưa có những sáng kiến mới mang lại tính tích cực trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính,...

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn huyện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo bước đột phá trong CCHC nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số CCHC của huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Đối với các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn

- Bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về công tác CCHC, tiếp tục đổi mới phương pháp, chủ động hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo để đẩy mạnh triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ của kế hoạch CCHC, kế hoạch kiểm tra CCHC, kế hoạch tuyên truyền CCHC của cơ quan, đơn vị đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và tổ chức về CCHC. Thường xuyên rà soát để hoàn thành 100% các nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và cấp trên giao trong năm.

- Nâng cao chất lượng công tác soạn thảo và thẩm định văn bản; thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, kiểm tra văn bản QPPL; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đúng thời gian quy định theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.

 - Tiếp tục tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp; đẩy mạnh thực hiện cải cách TTHC một cách quyết liệt, toàn diện và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện.

- Kiểm soát chặt chẽ các nội dung: công bố TTHC; công khai bộ TTHC trên cổng thông tin điện tử của huyện; niêm yết bộ TTHC tại bộ phận một cửa; xây dựng, công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC. Công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; bố trí công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đúng chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực, trình độ; quá trình giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức phải đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết.

- Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ TTHC trên Hệ thống một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến của huyện; chấm dứt tình trạng hồ sơ trễ hẹn do không kết thúc trên hệ thống; thực hiện nghiêm túc việc thông báo và gửi văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức khi giải quyết, trả kết quả TTHC chậm; có biện pháp xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn, bức xúc đối với người dân, doanh nghiệp.

 - Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa thực hiện nghiêm túc Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về mở sổ theo dõi hồ sơ, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của cá nhân, tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính phục vụ công tác điều tra, phúc tra xã hội học, đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

 - Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập và triển khai thực hiện các nội dung phân cấp quản lý nhà nước theo đúng quy định. Kiểm tra rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị cho phù hợp với công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện về cải cách công vụ, công chức.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm túc quy trình điều động, bổ nhiệm, đánh giá, phân loại công chức, viên chức; xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và lưu trữ hồ sơ công tác cán bộ đúng quy định; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, không để quá hẹn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; thực hiện nghiêm việc đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ; thực hiện việc giao tiếp, ứng xử với công dân theo đúng quy định về đạo đức công vụ và văn hóa công sở.

- Tiếp tục đổi mới trong hoạt động điều hành thu, chi ngân sách, phương án huy động các nguồn lực cho ngân sách, đẩy mạnh thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tiếp tục thu hút và dành một phần nguồn lực đầu tư cho các công trình trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục thực hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và quản lý kinh phí hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước; chế độ tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; tăng số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản công theo quy định.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính; nâng cao tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng; sử dụng hòm thư công vụ trong trao đổi công việc của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận và xử lý trực tuyến mức độ 3, 4; tăng cường các hình thức, kênh tuyên truyền về thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và các biện pháp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đặc biệt, chỉ đạo nghiêm việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khi có nhu cầu thực hiện. Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị được kiểm tra

- Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 18/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Chỉ thị số 09/CTUBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức.

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều hành để hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và cấp trên giao.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức.

xem chi tiết file văn bản đính kèm: 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 433
  • Trong tuần: 3,326

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang