image banner
Công văn chấn chỉnh và khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 158

Thực hiện Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 08/01/2022 của UBND huyện về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Phù Yên năm 2022.

- Qua tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 cho thấy: Công tác CCHC trên địa bàn huyện đã được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện gắn với đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC có nhiều chuyển biến, tích cực; hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định; công tác kiểm soát thủ tục hành chính được đẩy mạnh; tổ chức bộ máy tiếp tục được rà soát, kiện toàn theo hướng dẫn của tỉnh và kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện; hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã được hầu hết các cơ quan, đơn vị quan tâm, chú trọng thực hiện theo hướng phục vụ tốt hơn cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, giảm phiền hà, chi phí và thời gian giải quyết.

- Tuy nhiên, công tác CCHC tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện vẫn còn những tồn tại, hạn chế, việc rà soát, thống kê, công bố TTHC của một số đơn vị còn chậm; việc giải quyết hồ sơ TTHC tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng trễ hẹn ,tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng; tỷ lệ sử dụng hòm thư công vụ; Tỷ lệ trao đổi văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành, đặc biệt là văn bản theo quy định áp dụng ký số của cấp xã thấp; Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả kết quả mức độ 3, 4 chưa cao; Tỷ lệ vận hành phần mềm một cửa điện tử cấp xã thấp, việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo tại một số UBND cấp xã chưa kịp thời, chưa đảm bảo chất lượng đề ra.

- Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn huyện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo bước đột phá trong CCHC nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số CCHC của huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

- Đối với các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn

+ Bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về công tác CCHC, tiếp tục đổi mới phương pháp, chủ động hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo để đẩy mạnh triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ của kế hoạch CCHC, kế hoạch kiểm tra CCHC, kế hoạch tuyên truyền CCHC của cơ quan, đơn vị đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và tổ chức về CCHC. Thường xuyên rà soát để hoàn thành 100% các nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và cấp trên giao trong năm.

+ Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ TTHC trên Hệ thống một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến của huyện; chấm dứt tình trạng hồ sơ trễ hẹn do không kết thúc trên hệ thống; thực hiện nghiêm túc việc thông báo và gửi văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức khi giải quyết, trả kết quả TTHC chậm; có biện pháp xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn, bức xúc đối với người dân, doanh nghiệp.

+ Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính; nâng cao tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng, tỷ lệ ký số và phát hành văn bản điện tử; sử dụng hòm thư công vụ trong trao đổi công việc của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận và xử lý trực tuyến mức độ 3, 4; tăng cường các hình thức, kênh tuyên truyền về thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và các biện pháp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đặc biệt, chỉ đạo nghiêm việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khi có nhu cầu thực hiện.

+ Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

+ Người đứng đầu cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt việc sử dụng phần mềm Một cửa điện tử trong tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã, phấn đấu 90% trở lên hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện trên môi trường mạng

File văn bản đính kèm;

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 568
  • Trong tuần: 3,461

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang