image banner
Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 71 thửa đất tại khu đô thị 02-9 mở rộng và khu đô thị Đống Đa, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên (đối với các thửa đất còn lại)
Lượt xem: 121

Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện Phù Yên cho các tổ chức, doanh nghiệp đấu giá trên địa bàn tỉnh Sơn La và các tỉnh thành khác trên cả nước tham gia. Nội dung cụ thể như sau:

- Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: UBND huyện Phù Yên. Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

- Đơn vị được giao tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phù Yên.

- Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

- Tên tài sản, số lượng tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất ở tại đô thị với tổng số thửa đất đấu giá 71 thửa đất với tổng diện tích là 10.165,5m2 , tại các khu quy hoạch khu đô thị 02/9 mở rộng và Khu đô thị Đống Đa (các thửa đất còn lại), thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Bảng kê chi tiết các khu Quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện Phù Yên

STT

Tên khu đất

Tổng số thửa

Diện tích (m2)

1

Khu đô thị 02-9 mở rộng (các thửa còn lại), Thị trấn Phù Yên

13

2.113,3

2

Khu đô thị Đống Đa, thị trấn Phù Yên

58

8.052,2

 

Tổng cộng (1+2)

71

10.165,5

 

- Mục đích, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng của các thửa đất đấu giá quyền sử dụng đất:

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (Khu đô thị 02-9 mở rộng (các thửa còn lại), Thị trấn Phù Yên;Khu đô thị Đống Đa, thị trấn Phù Yên);

+ Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Thời gian sử dụng của các thửa đất: Lâu dài.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Tổng giá khởi điểm của 71 thửa đất là 117.551.823.400 đồng (Số tiền bằng chữ: Một trăm mười bảy tỷ năm trăm năm mươi mốt triệu tám trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm đồng).                  

STT

Tên khu đất

Tổng số thửa

Giá khởi điểm (đồng)

1

Khu đô thị 02-9 mở rộng (các thửa còn lại), Thị trấn Phù Yên

13

17.224.293.000

2

Khu đô thị Đống Đa (các thửa còn lại), thị trấn Phù Yên

58

100.327.530.400

 

Tổng cộng (1+2)

71

117.551.823.400

(Có biểu chi tiết các thửa kèm theo)

* Tiêu chí lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá tài sản: Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cụ thể như sau:

+ Tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất

+ Tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

+ Tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm, uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

+ Tiêu chí thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp;

+ Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

+ Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định

+ Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Dưới đây là bảng tiêu chí, đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản

TT

NỘI DUNG

MỨC TỐI ĐA

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

23

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

11

1.1

Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử...)

6

1.2

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện

5

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

8


 

2.1

Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá

4

2.2

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá

4

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

1

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án)

22

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan

4

2

Phưong án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao

4

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá

4

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá

4

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá

3

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

3

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

45

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2,1.3,1.4 hoặc 1.5

6

1.1

Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp đồng nào)

2

1.2

Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng

3

1.3

Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng

4

1.4

Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng

5

1.5

Từ 30 hợp đồng trở lên

6


 

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)

(Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5)

18

2.1

Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch)

10

2.2

Từ 20% đến dưới 40%

12

2.3

Từ 40% đến dưới 70%

14

2.4

Từ 70% đến dưới 100%

16

2.5

Từ 100% trở lên

18

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)

(Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí3.1,3.2 hoặc 3.3)

5

3.1

Dưới 03 năm

3

3.2

Từ 03 năm đến dưới 05 năm

4

3.3

Từ 05 năm trở lên

5

4

Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí4.1, 4.2 hoặc 4.3)

3

4.1

01 đấu giá viên

1

4.2

Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên

2

4.3

Từ 05 đấu giá viên trở lên

3

5

Kinh nghiệm hành nghề của đâu giá viên của tổ chức đâu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số05/2005/NĐ-CPngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định sô 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí5.1,5.2 hoặc 5.3

4

5.1

Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

2

5.2

Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

3

5.3

Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

4

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuếgiá trị gia tăng (Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4)

5

6.1

Dưới 50 triệu đồng

2


 

6.2

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

3

6.3

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

4

6.4

Từ 200 triệu đồng trở lên

5

7

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2

3

7.1

Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào)

2

7.2

Từ 03 nhân viên trở lên

3

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

1

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp (Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3)

5

1

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính

3

2

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

4

3

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

5

V

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định

5

1

Từ 01/01/2022 đến hết thời hạn nộp hồ sơ có ít nhất 03 hợp đồng đấu giá thành đối với tài sản cùng loại với tài sản đưa ra đấu giá

1

2

Có tài khoản mở tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Sơn La

1

3

Xây dựng phương án và cam kết đảm bảo an toàn số tiền đặt trước của khách hàng tại tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về khoản tiền đặt trước của khách hàng nếu có sai sót.

1

4

Đã mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho tất cả các đấu giá viên đang làm việc tại tổ chức nộp hồ sơ tham gia tổ chức cuộc đấu giá.

1

5

Có trụ sở chính tại tỉnh Sơn La để bán và tiếp nhận hồ sơ thuận tiện cho người tham gia đấu giá.

1

Tổng số điểm

100

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

 

 

1

Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Đủ điều kiện

2

Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Không đủ điều kiện

Ghi chú:

(1)    . Tài sản đấu giá cùng loại là tài sản đấu giá được quy định trong cùng một điểm của khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản, ví dụ: quyền sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai thuộc tài sản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản; quyền sử dụng đất bị kê biên theo pháp luật về thi hành án dân sự thuộc tài sản thi hành án quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản; quyền sử dụng đất thế chấp cho tổ chức tín dụng và được tổ chức tín dụng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm thuộc tài sản bảo đảm quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản.

(2)    . Năm trước liền kề tại mục 1, mục 2, mục 6 và mục 8 Phần III Phụ lục I Thông tư này được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12.

(3)    . Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn do tổ chức đấu giá tài sản xây dựng, có dấu xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản bao gồm thông tin đầy đủ về các nhóm tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định tại Phụ lục này.

Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật, đấu giá viên của tổ chức bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên bị xử lý vi phạm hàn h chính; tổ chức đấu giá tài sản bị cơ quan có thẩm quyền xác định không thực hiện thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ thì tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm cung cấp các thông tin này.

(4)    . Tổ chức đấu giá tài sản chịu trách nhiệm đối với thông tin, các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của mình. Tổ chức đấu giá tài sản có thể gửi kèm theo bản đánh máy hoặc bản chụp các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của mình. Người có tài sản không được yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

- Thời gian nộp hồ sơ xét chọn: Từ ngày 26/05/2023 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 29/5/2023. Hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp hoặc thông qua bưu điện.

Lưu ý: Nhận qua bưu điện được tính kể từ khi nhân viên Bưu điện giao hồ sơ đến Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện trước 16h30’ ngày 29/5/2023.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phù Yên. Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 02123.865.699 (Dãy nhà phía sau Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân cũ - cạnh Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phù Yên)

Lưu ý:

+ Hồ sơ đăng ký tham giá phải đầy đủ các nội dung tiêu chí, tổ chức đấu giá tài sản phải chịu trách nhiệm đối với thông tin, các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia của mình.

+ Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá phải đóng thành quyển, niêm phong, có chữ ký của người đại diện và đóng dấu đơn vị, không trả lại hồ sơ nếu không được lựa chọn.

Tải về

 

Tải về

 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang