image banner
Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
Lượt xem: 1389

Căn cứ Công văn số 81/SNV- TCBC&TCPCP ngày 13/01/2023 của Sở Nội vụ tỉnh về việc thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; Công văn số 552/SNVXDCQ&CTTN ngày 06/4/2023 của Sở Nội vụ tỉnh về việc cho ý kiến thống nhất Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã, huyện Phù Yên năm 2023; Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Phù Yên về việc tuyển dụng công chức cấp xã huyện Phù Yên năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên thông báo tuyển dụng công chức cấp xã của huyện Phù Yên năm 2023, như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số: 07 chỉ tiêu, cụ thể:
a) Số lượng và chỉ tiêu tuyển dụng đối với đối tượng đào tạo theo chế độ cử tuyển: 03 chỉ tiêu: Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (tại các xã: Mường Lang, Mường Bang, Bắc Phong).
b) Số lượng và chỉ tiêu tuyển dụng đối với đối tượng đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định 28/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh Sơn La: 04 chỉ tiêu:
- Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: 02 chỉ tiêu (tại các xã: Mường Thải, Đá Đỏ).
- Chức danh Văn phòng – Thống kê: 01 chỉ tiêu (tại xã Mường Thải).
- Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 01 chỉ tiêu (tại xã Mường Lang).
2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp (không phân biệt hình thức đào tạo và loại hình đào tạo công lập, ngoài công lập);
- Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức
- Không cư trú tại Việt Nam;
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
c) Điều kiện về trình độ, chuyên ngành
- Đối với chức danh công chức Văn phòng - Thống kê: Văn thư, lưu trữ, hành chính, quản lý nhà nước, quản lý nhân sự, văn phòng, luật, xã hội học, thống kê, kế toán, kiểm toán, công nghệ thông tin (tin học), quản trị học, quản trị nhân sự, quản trị nguồn nhân lực, quản trị văn phòng, quản trị kinh doanh.
- Đối với chức danh công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường: Địa chính, trắc địa, quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch, quản lý đô thị, kiến trúc, giao thông, tài nguyên, môi trường, nông nghiệp, phát triển nông thôn, thủy lợi.
- Đối với chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch: Luật, Luật Kinh tế, Pháp lý.
d) Ưu tiên trong tuyển dụng
Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, cụ thể như sau:
- Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển công chức xã:
+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con củathương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
- Trường hợp người dự xét tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu
tiên quy định tại mục a Thông báo này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất
vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
3. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển
a) Phiếu đăng ký dự tuyển
- Người đăng ký dự tuyển công chức nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (kèm theo thông báo này) vào vị trí việc làm tại một xã có chỉ tiêu tuyển dụng công chức tại mục 1 Thông báo này. Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.
- Đối với người đăng ký dự tuyển theo chế độ cử tuyển: Gửi kèm Phiếu đăng ký dự tuyển bản sao Quyết định của cấp có thẩm quyền cử đi học theo chế độ cử tuyển.

b) Thời gian, địa điểm, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày 10/5/2023 đến 17 giờ 30 ngày 10/6/2023 (Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định).
- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Phù Yên, địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên.

- Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc nộp theo đường bưu chính.
- Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã nộp 03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận, gửi kèm Phiếu đăng ký dự tuyển.
4. Phương thức tuyển dụng và cách xác định người trúng tuyển
a) Phương thức tuyển dụng: Thông qua xét tuyển.
b) Việc xét tuyển công chức cấp xã được thực hiện theo 2 vòng như sau:
- Vòng 1
+ Kiểm tra văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định tại điểm b khoản này;
+ Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thông báo triệu tập người dự tuyển đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2;
+ Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập người dự tuyển được tham dự vòng 2 thì phải tổ chức phỏng vấn.
- Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự xét tuyển có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn). Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
c) Cách xác định người trúng tuyển
* Đối với đối tượng đào tạo theo chế độ cử tuyển: Thực hiện theo quy định tại khoản 3.2, điểm 3, mục II Hướng dẫn số 615/HD-SNV ngày 13/6/2016 của Sở Nội vụ tỉnh về tuyển dụng công chức, công chức cấp xã, viên chức đối với người đào tạo theo chế độ cử tuyển, cụ thể:
- Đối tượng cử tuyển khi có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn (hoặc điểm thực hành), mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên thì trúng tuyển; trường hợp số lượng cử tuyển nhiều hơn chỉ tiêu cần tuyển dụng thì người trúng tuyển là người có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức (tính cả điểm ưu tiên).
- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chức danh công chức cần tuyển dụng thì xác định người trúng tuyển như sau: người có kết quả điểm học tập cao hơn là người trúng tuyển; nếu kết quả điểm học tập bằng nhau thì người có kết quả điểm tốt nghiệp cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định người trúng tuyển.
- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức cấp xã không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
* Đối với đối tượng đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định 28/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh Sơn La
- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện sau:
+ Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức.
- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định người trúng tuyển và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
5. Lệ phí dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và các văn bản hướng dẫn khác của cấp có thẩm quyền.
6. Tổ chức thực hiện
a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện
- Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (rà soát kỹ việc điền thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển đảm bảo kê khai đầy đủ, chính xác theo quy định; người đăng ký dự tuyển ký vào danh sách nộp Phiếu đăng ký dự tuyển).
- Bàn giao Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã; danh sách nộp Phiếu đăng ký dự tuyển về phòng Nội vụ huyện.
- Niêm yết công khai các văn bản tuyển dụng theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện.
- Phát các văn bản tuyển dụng cho người dự tuyển theo quy định.
- Bảo mật danh sách, thông tin thí sinh theo quy định.
b) Phòng Nội vụ huyện
- Nhận bàn giao Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã; danh sách nộp Phiếu đăng ký dự tuyển từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện.
- Niêm yết công khai các văn bản tuyển dụng theo quy định tại Bảng tin của UBND huyện.
- Bảo mật danh sách, thông tin thí sinh theo quy định.
c) Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện: Đăng tải công khai các văn bản về tuyển dụng công chức cấp xã huyện Phù Yên năm 2023 đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo quy định.
d) Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện: Thông báo công khai nội dung Thông báo này trên hệ thống Truyền thanh - Truyền hình huyện và các phương tiện thông tin đại chúng ít nhất 01 lần.
e) UBND các xã, thị trấn: Niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở UBND xã, thị trấn và thông báo rộng rãi tới Nhân dân trên địa bàn được biết.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã huyện Phù Yên năm 2023. Mọi vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ huyện Phù Yên qua số điện thoại: 02123.865.678 trong giờ hành chính các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn.

Tải về

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang