image banner
Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù Yên
Lượt xem: 124

Ngày 28/8/2023 UBND huyện Phù Yên ban hành Quyết định số 1405/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù Yên

Quy định này quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính (sau đây viết tắt là Chỉ số CCHC) năm 2023 của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù Yên.

- Về nguyên tắc xác định:

+  Xác định Chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện CCHC năm 2023 của UBND cấp xã trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2025; Kết luận số 312-KL/HU ngày 29/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc thực hiện Đề án cải cách hành chính huyện Phù Yên giai đoạn 2021-2025.

+ Việc xác định Chỉ sCCHC của UBND cấp xã được tổ chức đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của từng địa phương.

+ Đảm bảo tính trung thực, công khai, khách quan, công bằng, phản ánh kịp thời, đúng tình hình thực tế kết quả thực hiện công tác CCHC của UBND cấp xã. Quá trình đối chiếu, so sánh, đánh giá, đo lường Chỉ số CCHC phải được thực hiện nghiêm túc, khoa học, toàn diện, đầy đủ việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC của cấp xã thông qua Bộ chỉ số và tài liệu kiểm chứng.

+ Các phương pháp tính toán đảm bảo tính khoa học, số liệu thống kê rõ ràng, nguồn thông tin có độ tin cậy và chính xác cao. Không đánh giá những nội dung, tài liệu không liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ CCHC.

+ Tăng cường sự tham gia đánh giá của cá nhân, tổ chức đối với quá trình triển khai CCHC của các cơ quan, đơn vị.

+ Báo cáo kết quả xác định, công bố, công khai Chỉ số CCHC sau đánh giá.

- Nội dung và tiêu chí xác định Chỉ số CCHC:

+ Việc xác định Chỉ số CCHC được thực hiện theo các tiêu chí đánh giá và điểm số cho từng tiêu chí tại Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn (Phụ lục kèm theo Quy định này).

+ Thang điểm đánh giá: Tổng điểm đánh giá, thẩm định70 điểm, kết quả cuối cùng được quy theo thang điểm 100 (không tổ chức điều tra xã hội học).

+ Chỉ số Cải cách hành chính: Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp xã được xác định trên 08 lĩnh vực, gồm các tiêu chí, tiêu chí thành phần. Các tiêu chí, tiêu chí thành phần có thể được đánh giá thông qua thẩm định điểm tự chấm. Kết quả thẩm định điểm tự chấm là kết quả chỉ số, được quy về thang điểm 100, đơn vị tính là %.

+ Cấu trúc cụ thể gồm 08 lĩnh vực, 37 tiêu chí và 46 tiêu chí thành phần như sau:

(1) Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 06 tiêu chí, 02 tiêu chí thành phần;

(2) Cải cách thể chế: 04 tiêu chí và 08 tiêu chí thành phần;

(3) Cải cách thủ tục hành chính: 06 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần;

(4) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 05 tiêu chí và 04 tiêu chí thành phần;

(5) Cải cách công vụ: 06 tiêu chí và 04 tiêu chí thành phần;

(6) Cải cách tài chính công: 03 tiêu chí và 07 tiêu chí thành phần;

(7) Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số: 03 tiêu chí và 10 tiêu chí thành phần;

(8) Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của xã, thị trấn: 02 tiêu chí.

-  Phương pháp đánh giá các cơ quan, đơn vị:

+ Các xã, thị trấn tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số CCHC và hướng dẫn của Phòng Nội vụ. Điểm các cơ quan tự đánh giá được thể hiện ở cột “Tự đánh giá” của Phụ lục kèm theo.

+ Điểm tự đánh giá của các xã, thị trấn được Chủ tịch UBND huyện giao cho Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định. Kết quả điểm do Chủ tịch UBND huyện quyết định được thể hiện ở cột “Cơ quan thẩm định” của Phụ lục kèm theo.

- Tính toán xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị:

+ Tổng hợp điểm đánh giá điểm do “Cơ quan thẩm định” được thể hiện tại cột “Điểm đạt được”.

+ Chỉ số CCHC được xác định bằng tổng điểm đạt được. Chỉ số CCHC của các xã, thị trấn được thể hiện ở dòng cuối cùng của Phụ lục.

+ Tổng điểm tối đa được quy theo thang điểm 100, xếp từ cao xuống thấp theo Chỉ số CCHC đạt được và phân loại thành các nhóm:

(1) Nhóm A (nhóm tốt): có số điểm tổng cộng từ 90 điểm trở lên.

(2)  Nhóm B (nhóm khá): có số điểm tổng cộng từ 70 điểm đến dưới 90 điểm.

(3)  Nhóm C (nhóm trung bình): có số điểm tổng cộng từ 50 điểm đến dưới 70 điểm.

(4) Nhóm D (nhóm yếu): có số điểm tổng cộng dưới 50 điểm.

- Quy trình tự đánh giá của các xã, thị trấn:

+  UBND các xã, thị trấn căn cứ Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC tại Quyết định này và đối chiếu với kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC tại xã để tự đánh giá, chấm điểm trên từng tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC của cấp xã.

+ UBND các xã, thị trấn thành lập Hội đồng đánh giá để xem xét, đánh giá kết quả tự chấm điểm việc thực hiện những tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC theo quy định.

- Quy trình thẩm định đánh giá:

+ Thành lập Hội đồng xác định Chỉ số CCHC cấp huyện

+ Thành lập Tổ giúp việc Hội đồng xác định Chỉ số CCHC cấp huyện

+ Các bước tiến hành thm định, đánh giá, xác định và công bố kết quả Chỉ số CCHC:

(1) Các cơ quan, đơn vị nhập dữ liệu kết quả đánh giá, chấm điểm vào Phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ số CCHC theo hướng dẫn của Phòng Nội vụ.

(2) Thành lập Hội đồng xác định Chỉ số CCHC cấp , thành lập Tổ giúp việc cho Hội đồng (nếu cần thiết); phân công thành viên Hội đồng, tgiúp việc đthực hiện xem xét, thẩm định, đánh giá.

(3) Thực hiện thẩm định, đối chiếu, xác định kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính của từng xã, thị trấn.

(4) Thống nhất kết quả thẩm định đánh giá Chỉ số CCHC với tng xã, thị trấn.

(5) Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thm định đánh giá thông qua Hội đồng.

(6) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt kết quả Chỉ số CCHC của các xã, thị trấn; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện công bChỉ số CCHC cấp xã năm 2023.

Xem chi tiết tại File văn bản đính kèm: Tải về

 

Tải về

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 579
  • Trong tuần: 3,472

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang