image banner
Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Yên năm 2023
Lượt xem: 130

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Yên năm 2023. UBND huyện ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính (sau đây viết tắt là CCHC) huyện Phù Yên năm 2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là TTHC) và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả; giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng thường xuyên các tiện ích của chính quyền điện tử trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại phận tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông cấp huyện, cấp xã; cách thức thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến ở mức độ 3, 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan tuyên truyền, cơ quan thông tin đại chúng trong việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về CCHC. Phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực cũng như hạn chế trong công tác CCHC ở các cấp, các ngành, các địa phương để cán bộ, nhân dân nhận thức một cách đầy đủ, toàn diện về tổ chức thực hiện chương trình CCHC trên địa bàn huyện. Tăng cường sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.
- Tăng cường sự hiểu biết, tham gia góp ý của người dân, tổ chức về CCHC; lợi ích của việc sử dụng các dịch vụ công được các cơ quan hành chính nhà nước cung cấp, khuyến khích người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, tiết kiệm kinh phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội.
2. Yêu cầu
- Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, Kế hoạch CCHC nhà nước và các kế hoạch CCHC theo từng giai đoạn...
- Công tác tuyên truyền CCHC phải được triển khai thiết thực, kịp thời theo tiến độ đề ra. Thực hiện tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm, nhiệm vụ của từng đối tượng, từng ngành, từng địa phương, trong mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức.
- Tăng cường các lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức; kết hợp công tác tuyên truyền về CCHC lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
- Đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền trên internet, thông qua website, Fanpage của các cơ quan, đơn vị, để hiệu quả truyền thông lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội.
II. NỘI DUNG , HÌNH THỨC, NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN
1. Đối tượng 
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn huyện, các doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.
2. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện; các nội dung, thông tin về Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh CCHC nhà nước huyện Phù Yên giai đoạn 2021- 2025; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch CCHC năm 2023 của UBND huyện…
- Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, của người đứng đầu của cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.
- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cá nhân, tổ chức. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí của các đơn vị sự nghiệp công
lập; công khai minh bạch thu chi tài chính theo quy định. Tình hình thực hiện các nội dung xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

- Tuyên truyền các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước và các Chỉ số khác phản ánh nền hành chính của huyện.
- Tuyên truyền các tập thể và cá nhân tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụCCHC được biểu dương, khen thưởng.
3. Hình thức tuyên truyền
- Đăng tải các tin bài về thực hiện công tác CCHC trên các chuyên trang, chuyên mục và các phương tiện thông tin đại chúng: Trung tâm Truyền thông –Văn hoá; hệ thống phát thanh, truyền thanh các xã, thị trấn; Cổng thông tin điện tử của huyện và của các cơ quan, đơn vị (đối với đồng bào dân tộc thiểu số, cần đẩy mạnh tuyên truyền bằng tiếng Dân tộc, thông qua hệ thống đài truyền thanh cấp xã, thị trấn, qua tổ chức các cuộc họp ở bản, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ củangười có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền một cách dễ hiểu, thiết thực).
- Thông qua tổ chức tập huấn, bồi dưỡng; các cuộc thi tìm hiểu về CCHC; lồng ghép nội dung CCHC vào các buổi họp giao ban, họp định kỳ; sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm…
- Thường xuyên cập nhật, công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc của các phòng, ban, đơn vị, Cổng thông tin điện tử huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu thông tin.
- Biểu dương các cá nhân, đơn vị làm tốt để nhân rộng điển hình; phê bình, rút kinh nghiệm những nơi làm chưa tốt, còn tồn tại, hạn chế; đặc biệt chỉ ra những nơi có hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính, để những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân, doanh nghiệp có thể đến được với cơ quan, người có thẩm quyền biết, giải quyết.
- Tuyên truyền bằng tờ gấp, tờ rơi với nội dung về CCHC, sử dụng dịch vụ công trực tuyến… thiết kế hình ảnh gây chú ý để treo tại Bộ phận một cửa các cấp.
- Các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.

Tải về

 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 444
  • Trong tuần: 3,337

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang