image banner
Báo cáo Kết quả tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức năm 2022
Lượt xem: 201

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức, Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện năm 2022 gồm các nội dung sau:

Tình hình triển khai thực hiệnCăn cứ văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết, chấp hành, nghiêm túc: Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 01/12/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cải cách 'hành chính; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức...và các quy định của pháp luật liên quan cụ thể:

Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022 (số 70/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBnD huyện Phù Yên);

Kế hoạch kiểm tra tình hình phát triển kinh tế-xã hội, kiểm tra công vụ năm 2022 (số 01/KH-UBND ngày 04/01/2022 của UBND huyện Phù Yên);

Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2022 (số 294/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND huyện Phù Yên);

Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện (số 71/KH-UBND ngày 28/02/2022);

Các văn bản triển khai thực hiện của UBND huyện nêu rõ trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức.... Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật. Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính...

Về Kết quả thực hiện: 

 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngày càng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cán bộ công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Coi trọng việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong đánh giá phân loại cuối năm và đề xuất hình thức khen thưởng.

Trách nhiệm của người đứng đầu được nêu cao, người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cấp trên trực tiếp; Trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước huyện ủy, UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra những vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý trong việc chấp hành các quy định của Chính phủ và của tỉnh về những nội dung nêu trên. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu với những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và xem xét công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với cá nhân và cơ quan, đơn vị.

Năm 2022, trên cơ sở Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, kiểm tra công vụ, UBND huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra tình hình phát triển kinh tế-xã hội, kiểm tra công vụ lồng ghép kiểm tra công tác CCHC. Trên cơ sở Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC 2022 của huyện, Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên đã kiện toàn các Đoàn kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội lồng ghép kiểm tra công tác CCHC, kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 2022, đôn đốc các đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra và hoàn thành kế hoạch kiểm tra năm 2022.

Các Đoàn kiểm tra đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra công tác CCHC (số 294/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND huyện Phù Yên), kiểm tra công vụ, tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022 (số 01/KH-UBND ngày 04/01/2022 của UBND huyện Phù Yên). Các đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra đợt 1 với tổng số 41 cơ quan, đơn vị, trong đó: 11 cơ quan, 27 xã, thị trấn; 03 đơn vị sự nghiệp khác. Đạt tỷ lệ 39,4% tổng số 104 cơ quan, đơn vị. Đợt 2 dự kiến thực hiện xong trong tháng 11 năm 2022.

Qua công tác kiểm tra cho thấy, UBND xã đã tổ chức, triển khai đồng bộ, kịp thời, tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của địa phương; chủ động triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH, QP-AN theo kế hoạch đề ra. Chấn chỉnh tác phong, l ề lối làm việc của cán bộ công chức, chấn chỉnh việc chấp hành Chỉ thị số 25 của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiệu quả làm việc, thực thi công vụ; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức; Hướng dẫn cán bộ, công chức các xã triển khai các văn bản liên quan đến công tác CCHC, ch ấn chỉnh và kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiệu quả làm việc, thực thi công vụ; Đề nghị các xã, thị trấn có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế do đoàn kiểm tra đã chỉ ra trong kết luận kiểm tra.

Thực hiện việc khen thưởng kịp thời đối với những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành tốt quy định của pháp luật, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh về kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Tổ chức nghiêm việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo Hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện; xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức sát với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.

Các cơ quan, đơn vị luôn chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và của cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan, đảm bảo các yêu cầu về tiến độ, chất lượng đối với các công việc được giao. Chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung có liên quan. Thường xuyên rà soát các nhiệm vụ theo các kết luận, chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

UBND huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp; hàng tháng, cử chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện theo dõi tiến độ, hiệu quả giải quyết công việc do UBND huyện giao cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm, kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng của các đơn vị là một tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá xếp loại cuối năm của tập thể và người đứng đầu. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế đối với những công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật; Kết quả: Năm 2022, tổng số 08 đối tượng là công chức, viên chức đang công tác tại UBND huyện, UBND xã, các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: Luôn tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; chấp hành nghiêm việc đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được đánh bạc dưới mọi hình thức. Không có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi cá nhân khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Về Phương hướng:

Tiếp tục tuyên truyền quán triệt, triển khai, giáo dục các quy định, văn bản về kỷ luật, kỷ cương hành chính của Trung ương, của tỉnh, huyện gắn với việc triển khai quán triệt các văn bản như: Luật Cán bộ, công chức, Luật Phòng, chống tham nhũng, Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 33- CT/TU ngày 01/12/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức; Các văn bản về cải cách hành chính; Quy chế hoạt động của UBND; nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương...

Tiếp tục thực hiện việc viết cam kết thực hiện nhiệm vụ và nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính, không phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá và củng cố hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, một cửa liên thông.

Thực hiện đúng các quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ công việc của tổ chức, công dân, phấn đấu giải quyết hồ sơ nhanh hơn so với thời gian quy định.

Nâng cao thái độ phục vụ tổ chức, công dân của cán bộ, công chức: Chủ tịch UBND chỉ đạo cán bộ, công chức khi giao tiếp, hướng dẫn tổ chức, công dân phải tận tình, chu đáo và thân thiện; không để tổ chức, công dân đi lại nhiều lần; không gây khó khăn, phiền hà; không vô cảm, thiếu tinh thần trách nhiệm khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; khi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân phải ghi phiếu và hướng dẫn cụ thể, đảm bảo yêu cầu hướng dẫn một lần, đầy đủ, đúng quy định. Trường hợp cán bộ, công chức vi phạm thì tùy mức độ thực hiện việc xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Phân công công việc cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức khi tham gia giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc; Thực hiện nghiêm quy chế, quy định hội họp.

Tổ chức các phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, cải tiến lề lối làm việc trong cán bộ, công chức; nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến và thực hiện chế độ động viên khen thưởng kịp thời.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; Củng cố hoạt động tiếp công dân;

Nâng cao chất lượng chế độ thông tin báo cáo phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của huyện.

Gắn việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính với việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cuối năm: Tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức ngoài việc đánh giá theo các tiêu chí chung, tập trung đánh giá việc thực hiện, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký của cán bộ, công chức.

File văn bản đính kèm: 


Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 563
  • Trong tuần: 3,456

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang