image banner
Quyết định Ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 243

Ngày 03/8/2022 UBND tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2025.

Theo đó Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 – 2025 cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, xác định rõ các nội dung thực hiện nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của các sở, ban, ngành, địa phương đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

- Nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nhân, doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kinh doanh hiệu quả, phòng chống các rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh góp phần nâng cao công tác quản lý quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phải bám sát quy định Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh Sơn La.

- Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hiện dưới các hình thức, nội dung, thời gian phù hợp với tình hình của địa phương nhằm cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, đồng thời phải được đảm bảo nguồn lực để thực hiện Chương trình.

I. ĐI TƯỢNG VÀ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN H TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

1. Đối tượng: Chương trình hỗ trợ pháp lý thực hiện đối với doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 4 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017.

2. Nguyên tắc

- Việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; không chống chéo, trùng lặp.

- Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa cơ quan nhà nước với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; tô chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

- Việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được ưu tiên thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý.

- Căn cứ nguồn lực, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi, lĩnh vực cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý.

- Nhà nước khuyến khích và có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Hoạt động cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa

1.1. Xây dựng chuyên mục về “Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa” trên cổng thông tin điện tử

a. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng chuyên mục về “Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa” trên cổng thông tin điện tử của mình; thường xuyên thực hiện hệ thống hóa, cập nhật dữ liệu về văn bản trả lời đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương do mình quản lý theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP lên cổng thông tin điện tử của mình (trừ các văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước).

- Đơn vị thực hiện: các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: việc xây dựng chuyên mục về “Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa” trên cổng thông tin điện tử hoàn thành trong quý IV/2022; việc hệ thống hóa, cập nhật dữ liệu thực hiện thường xuyên.

a) Tham mưu xây dựng chuyên mục về “Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa” trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm thông tin).

- Đơn vị phối họp: Sở Thông tin và truyền thông;

- Thời gian thực hiện: hoàn thành trong quý IV/2022.

b) Cập nhật và đăng tải tại chuyên mục về “Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa” của cổng thông tin điện tử UBND tỉnh: các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa; các văn bản trả lời của UBND tỉnh đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa; các bản án, quyết định của tòa án, phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi hành mà ỤBND tỉnh là một bên có liên quan hoặc kết nối với cổng thông tin điện tử công khai các văn bản này theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 7 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm thông tin).

- Đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành, ƯBND các huyện, thành phố; Tòa án nhân dân tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

1.2. Xây dựng chuyên mục “Pháp luật doanh nghiệp” trên Báo Sơn La: Báo Sơn La tạo chuyên mục “Pháp luật doanh nghiệp”, đăng tải tại chuyên mục này các các tài liệu và giải đáp thắc mắc có liên quan đến hoạt động pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Đơn vị thực hiện: Báo Sơn La tạo chuyên mục “Pháp luật doanh nghiệp” tại mục dành cho pháp luật trên Báo Sơn La, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thành phố xây dựng tài liệu, tin bài chuyển Báo Sơn La đăng tải.

- Thời gian thực hiện: định kỳ 02 tin bài/tháng.

2. Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật

2.1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật hoặc biên soạn cẩm nang, tài liệu, tờ gấp pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo ngành, lĩnh vực do cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý (ưu tiên thực hiện theo hình thức cẩm nang, tài liệu, tờ gấp điện tử, hạn chế sử dụng giấy).

- Đơn vị thực hiện: các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2.2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người trực tiếp tham mưu về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (nếu có)

- Đơn vị thực hiện: các sở, ban, ngành.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

3. Hoạt động tư vấn pháp luật

3.1. Các sở, ban, ngành có trách nhiệm trả lời hoặc tham mưu UBND tỉnh trả lời đối với vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương do mình quản lý theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP.

- Đơn vị thực hiện: các sở, ban, ngành.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: khi có yêu cầu.

3.2. Tư vấn pháp luật, đối thoại, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật khác phù hợp với quy định của pháp luật trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa và nguồn lực của đơn vị; tiếp tục triển khai các mô hình đối thoại như tổ chức các buổi đối thoại giữa chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp theo nhiều hình thức khác nhau; tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thông qua các buổi gặp mặt định kỳ của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3.3. Hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới tư vấn viên pháp luật theo lĩnh vực quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ thông qua danh sách tư vấn viên pháp luật được đăng tải trên cổng thông tin của bộ, cơ quan ngang bộ theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP.

- Đơn vị thực hiện: các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: thực hiện thường xuyên hoặc thực hiện khi có yêu cầu.

4. Hoạt động khác

4.1. Trình HĐND tỉnh ban hành các chính sách pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền (nếu có).

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: trong giai đoạn 2022 - 2025.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch sổ 204/KH-UBND ngày 02/10/2019 của ƯBND tỉnh Sơn La về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: theo Kể hoạch số 204/KH-UBND.

4.3. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; khảo sát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp vừa và nhỏ, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn tiếp theo.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: năm 2026.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Nguồn kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách nhà nước.

2. Phân bổ kinh phí thực hiện: sử dụng từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước đã bố trí dự toán hàng nằm của các cơ quan, đơn vị để thực hiện.

3. Đối với hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đề xuất, kinh phí thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị đỉnh số 55/2019/ND-CP.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm chung về tổ chức thực hiện Chương trình; đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai Chương trình; kịp thời tham mưu, đề xuất hướng xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

- Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm theo quy định hoặc theo yêu cầu đột xuất.

2. Th trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Chương trình; chủ trì thực hiện các nội dung được phân công; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các nội dung tại Chương trình này, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng năm theo quy định hoặc theo yêu cầu đột xuất.

- Xây dựng, lập dự toán kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung được phân công về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Chương trình này; gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Thường xuyên rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là hệ thống văn bản liên quan đến doanh nghiệp, nhằm kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định chồng chéo, không phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

3. Sở Tài chính

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình chủ trì hoặc phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung tại Chưcmg trình này.

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí dự toán kinh phí hàng năm để triển khai thực hiện Chưong trình này theo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các phương tiện thông tin truyền thông giới thiệu và tuyên truyền về hoạt động của Chương trình để nhân rộng kết quả của Chương trình.

5. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Tham gia phối họp xây dựng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật, cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý theo đề nghị của các sở, ban, ngành.

- Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; huy động các nguồn lực để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành viên.

6. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh

- Trên cơ sở Chương trình này và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định.

- Thực hiện cập nhật dữ liệu về bản án, quyết định của Tòa án trên trang thông tin điện tử theo quy định; tham gia phối hợp cập nhật cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý theo đề nghị của các sở, ban, ngành.

Tải về


 

Tải về

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang