image banner
Kế hoạch Triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 343

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Phát huy kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 với những nội dung sau:

* Mục đích: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng của các cấp ủy đảng, chính quyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục hưởng ứng, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, phục vụ hiệu quả cho công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

*Yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn huyện triển khai các phong trào thi đua; công tác khen thưởng đảm bảo đồng bộ, thiết thực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp; kịp thời tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng.

* Nội dung thực hiện:

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi đua, khen thưởng

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và của huyện về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày  07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 11/CTUBND ngày 13/10/2020 của UBND huyện về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh giai đoạn 2020-2025…

- Các cơ quan thông tin, truyền thông của huyện tập trung tuyên truyền vào việc phát hiện, giới thiệu, cách làm hay, sáng tạo của tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

- Tổ chức có hiệu quả các sự kiện nhân dịp các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

2. Tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

- Tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua theo chuyên đề do UBND tỉnh phát động và các phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 của huyện.

- Phát động phong trào thi đua năm 2023 và các phong trào thi đua theo chuyên đề gắn với những sự kiện chính trị trọng tâm của huyện; các ngành, cơ quan, địa phương căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn để xây dựng nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với đơn vị mình đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Xây dựng, ban hành các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, đúng quy định.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

3. Đẩy mạnh công tác biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến từ các phong trào thi đua ở cơ sở, tạo sức lan tỏa trong các đơn vị, địa phương.

4. Thực hiện sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; đảm bảo khen thưởng và trình khen thưởng đúng tiêu chuẩn, kịp thời, công khai, minh bạch; chú trọng khen thưởng thành tích chuyên đề, đột xuất, khen thưởng cho tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp.

5. Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia thi đua trên địa bàn huyện.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; đổi mới việc tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng. Giải quyết kịp thời các kiến nghị, thắc mắc của công dân về khen thưởng thành tích kháng chiến và các vấn đề khác có liên quan tới công tác thi đua, khen thưởng.

7. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Tải về

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang