image banner
Quyết tâm và hành động “Năm chuyển đổi số”
Lượt xem: 79

Năm 2023 là “Năm chuyển đổi số” của tỉnh Sơn La, năm trọng tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển chính quyền số để thúc đẩy kinh tế số, xã hội số. Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh ta đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp trên nền tảng số.

Cán bộ Bảo tàng tỉnh số hóa các tư liệu, hiện vật lịch sử văn hóa.

Chuyển động cùng xu thế

Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU Ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh ta đã kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, thành lập 6 tổ công tác về các lĩnh vực chuyển đổi số; thành lập 1.459 tổ chuyển đổi số cộng đồng, với 8.966 thành viên, trong đó 204 tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, 1.255 tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp tổ, bản, tiểu khu.

Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tỉnh Sơn La tạo những chuyển biến tích cực. Cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông được tăng cường đầu tư; các hệ thống thông tin quan trọng được triển khai đồng bộ, kết nối liên thông 4 cấp; văn bản điện tử đã thay thế văn bản giấy trong các cơ quan Nhà nước; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến ngày càng cao.

Đến nay, cổng dịch vụ công tỉnh Sơn La liên thông, đồng bộ cả 3 cấp từ tỉnh đến huyện, xã. Kết nối thành công đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo sử dụng được 3 dịch vụ đúng quy định và đủ điều kiện tra cứu thông tin 20/20 trường dữ liệu khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Đến hết tháng 3, toàn tỉnh tiếp nhận 38.835 hồ sơ trực tuyến, tăng 227% so với cùng kỳ năm 2022. Có 38 sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể của tỉnh và 3 cơ quan ngành dọc tham gia xây dựng báo cáo và cung cấp dữ liệu lên Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Sơn La. Tiếp tục hoàn chỉnh đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Sơn La; triển khai thí điểm mô hình phòng học thông minh tại Trường THPT Tô Hiệu và THPT Chuyên; triển khai thí điểm mô hình bệnh viện thông minh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Triển khai tour du lịch ảo tại khu du lịch Quốc gia Mộc Châu...

Giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh được triển khai tích cực, đã có trên 765.000 món giao dịch với tổng giá trị đạt gần 17.500 nghìn tỷ đồng, tăng 23,9% số món so với cùng kỳ năm 2022.

Đào tạo kỹ năng số cho 33.702 hộ sản xuất nông nghiệp được, 35.275 hộ đã khởi tạo tài khoản với 798 sản phẩm. Cập nhật thông tin của 112 sản phẩm của 65 đơn vị sản xuất, kinh doanh lên sàn giao dịch và truy xuất nguồn gốc xuất xứ nông sản tỉnh Sơn La.

Tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh đạt 55,64%; tỷ lệ hộ gia đình có thuê bao cáp quang đạt 35,5%; tỷ lệ hộ gia đình có địa chỉ số đạt 69,92%; tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt 79,53%.

Thúc đẩy phong trào chuyển đổi số

Với quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 17/2/2023 kèm theo kế hoạch về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La” giai đoạn 2021-2025, nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số và trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Đồng thời, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy các tập thể, cá nhân phát huy tính chủ động, sáng tạo, trí tuệ tập thể từ đó đề xuất sáng kiến, giải pháp hữu ích góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của tỉnh.

Theo đó, tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả phấn đấu đến năm 2025 thực hiện phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo các mục tiêu cơ bản của chương trình chuyển đổi số tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chú trọng ưu tiên, đẩy mạnh thi đua chuyển đổi số ở một số lĩnh vực: Cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số.

Về lĩnh vực nông nghiệp, công nhận 2 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chú trọng phát triển nông nghiệp thông minh. Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc truy xuất nguồn gốc, mã vùng trồng, truy vết sản phẩm trong nền kinh tế tuần hoàn gắn với phát triển hệ thống thương mại điện tử.

Lĩnh vực thương mại, triển khai thí điểm chuyển đổi số toàn diện cho một số chợ gắn với xây dựng chợ văn minh; áp dụng các phương thức thanh toán thông minh. Lĩnh vực du lịch, xây dựng nền tảng quản lý du lịch, triển khai đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh, ứng dụng công nghệ thực tế ảo, công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Lĩnh vực giao thông vận tải và logistics với điểm nhấn là cho phép quản lý kết cấu hạ tầng giao thông số, đăng ký và quản lý phương tiện qua hồ sơ số, cấp và quản lý giấy phép người điều khiển phương tiện số.

Bác sỹ Bệnh viện đa khoa Cuộc Sống ứng dụng phần mềm bệnh án điện tử trong chẩn đoán hình ảnh.

Lĩnh vực y tế sẽ phát triển nền tảng hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa; xây dựng và từng bước hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh dựa trên các công nghệ số; ứng dụng công nghệ số toàn diện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử tiến tới không sử dụng bệnh án giấy.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo tập trung vào số hóa tài liệu, giáo trình, xây dựng nền tảng chia sẻ giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến…

Đẩy mạnh phong trào thi đua, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh ban hành Kế hoạch số 10-KH/BCĐ ngày 22/4/2023 về tổ chức cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023. Thông qua cuộc thi tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về nội dung cốt lõi, chủ yếu, những điểm mới về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác chuyển đổi số. Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuyển đổi số.

Hướng tới các mục tiêu số

Đồng bộ các giải pháp và quyết liệt hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh vừa quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố năm 2023. Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2023 với các mục tiêu và các giải pháp cụ thể, giao rõ nhiệm vụ và rõ thời gian thực hiện đối với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị.

Về dữ liệu số hướng đến mục tiêu trọng tâm 100% số sở, ngành, huyện ban hành kế hoạch về dữ liệu mở, bao gồm danh mục dữ liệu mở, kế hoạch công bố dữ liệu mở của cơ quan Nhà nước thuộc phạm vi quản lý và mức độ tối thiểu cần đạt được trong từng giai đoạn của kế hoạch; cung cấp lần đầu dữ liệu mở theo kế hoạch. 100% các trang, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, thương mại điện tử, cung cấp dịch vụ số phổ biến trên mạng có thu thập dữ liệu cá nhân...

Phát triển chính quyền số phấn đấu: Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau (bao gồm cả thiết bị di động) đạt 100% (đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện). Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến đạt 50%. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 100%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%.

Tỷ lệ báo cáo của các cơ quan hành chính Nhà nước được thực hiện trực tuyến đạt 50%. Tỷ lệ hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được tạo lập, xử lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu hoàn toàn dưới dạng điện tử trên môi trường mạng đạt 70%, 60%, 30%...

Về phát triển kinh tế số với các mục tiêu: Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt 2%. Số doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 30%. Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 3%. Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 58,45%. Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt 37,8%. Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp được hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đạt 100%.

Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt từ 70%. Tỷ lệ hộ gia đình có địa chỉ số đạt 100%. Tỷ lệ trường học có ứng dụng công nghệ số trong công tác dạy học và hoạt động quản lý đạt 100%...

Với sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, cùng sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và hưởng ứng tích cực của các tổ chức, cá nhân đã và đang thúc đẩy phong trào chuyển đổi số, xây dựng Sơn La năng động, đổi mới, góp phần vào chuyển đổi số quốc gia.

https://baosonla.org.vn/chuyen-doi-so-tinh-son-la-giai-doan-2021-2025-dinh-huong-den-nam-2030/quyet-tam-va-hanh-dong-nam-chuyen-doi-so-s8ffjfy4g.html

Phạm Đức
 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang