image banner
Kế hoạch Chuyển đổi số huyện Phù Yên năm 2023
Lượt xem: 97

Thực hiện Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023. UBND huyện Phù Yên ban hành Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Kế hoạch chỉ rõ một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

* Về mục tiêu:

- Phát triển hạ tầng CNTT và truyền thông thành hạ tầng số thống nhất, ổn định, linh hoạt; phát triển ứng dụng, dịch vụ mới theo hướng dùng chung hạ tầng số, nền tảng số đảm bảo khả năng sử dụng dữ liệu số và các công cụ phân tích thông minh để kịp thời đưa ra các quyết sách chính xác trong hoạt động quản lý nhà nước; phát triển kinh tế số, cung cấp các dịch vụ số phục vụ người dân và doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu đổi mới, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của huyện.

- Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra trong các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số, Nghị quyết số 17- NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 73-KH/HU ngày 12/10/2021 của Huyện uỷ Phù Yên; Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 06/12/2021 của UBND huyện để thực hiện có hiệu quả trong năm 2023.

- Năm 2023 được xác định là "Năm Chuyển đổi số", năm trọng tâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển Chính quyền số để thúc đẩy chuyển đổi kinh tế số, xã hội số; phát huy hiệu quả chuyển đổi số để nâng cao năng lực, hiệu lực trong hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp góp phần nâng cao các chỉ số 2 cạnh tranh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và là nền tảng để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch số 73-KH/HU ngày 12/10/2021 của huyện uỷ Phù Yên; Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 06/12/2021 của UBND huyện.

- Thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện theo mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 11/6/2021 về triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính huyện Phù Yên; Quyết định số 3886/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Yên giai đoạn 2021 - 2025.

- Thực hiện triển khai quyết liệt, đồng bộ với sự vào cuộc của các cấp, các ngành; đồng thời phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện và xác định rõ lộ trình, thời gian hoàn thành, nguồn lực thực hiện đối với từng nhiệm vụ. - Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, phục vụ cải cách hành chính.

* Về nhận thức số:

- Tổ chức Ngày Chuyển đổi số: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin truyền thông tỉnh Sơn La và điều kiện thực tế của huyện ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 bảo đảm phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

- Chia sẻ bài toán, sáng kiến, cách làm về chuyển đổi số:  

+ Tìm kiếm những sáng kiến, cách làm, mô hình điển hình về chuyển đổi số của cơ quan nhà nước, của doanh nghiệp, của người dân trên địa bàn tỉnh, huyện để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng.

+ Xây dựng các mô hình chuyển đổi số thành công lan tỏa kinh nghiệm hay, cách làm tốt thúc đẩy các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tham gia chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Kênh truyền thông “Chuyển đổi số quốc gia” trên Zalo: Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia vào kênh truyền thông chuyển đổi số quốc gia (Việc tham gia chỉ đơn giản bằng cách sử dụng Zalo và thực hiện quét mã QR) để được cập nhật kịp thời thông tin mới nhất về chuyển đổi số phục vụ công tác và đời sống.

* Về Thể chế số: Duy trì, cập nhật Khung kiến trúc chính quyền điện tử huyện bảo đảm phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử tỉnh Sơn La và Việt Nam. Kiện toàn tổ chức, bộ máy và nhân sự hỗ trợ triển khai từ huyện đến cơ sở để triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số do người đứng đầu cơ quan, đơn vị làm trưởng ban, có sự tham gia của các đoàn thể.

* Về Hạ tầng số:

- Tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành tạo nền tảng phát triển Chính quyền số của huyện, 5 bảo đảm hạ tầng kỹ thuật xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, trong đó chú trọng:

- Xây dựng, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ (LAN) tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo các điều kiện để kết nối mạng diện rộng của huyện trên cơ sở mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

- Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kĩ thuật CNTT tại các đơn vị cấp huyện, xã bao gồm: Nâng cấp, bổ sung máy tính, máy in, máy quét và các thiết bị chuyên dùng theo các đặc thù cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị đảm bảo đáp ứng hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

- Phát triển hạ tầng kết nối số cho người dân; phủ mạng cáp quang, mạng di động băng rộng đến tất cả các bản, tiểu khu, khu vực dân sinh trên cả huyện; tăng nhanh tỷ lệ người dùng Internet, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa; mở rộng băng thông và nâng cao chất lượng dịch vụ mạng di động, phủ sóng các vùng trắng, vùng lõm.

- Tiếp tục duy trì kết nối và triển khai vận hành sử dụng các dịch vụ, các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II tỉnh Sơn La tại tất cả các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã.

- 100% bản vùng sâu, vùng xa có hạ tầng viễn thông di động 3G, 4G và hạ tầng dịch vụ internet băng rộng.

- Triển khai mạng 5G tại khu vực đô thị, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.

 * Về Nền tảng số: Kết nối, tích hợp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của huyện liên thông, tích hợp và chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu của tỉnh và Quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng các dịch vụ cơ bản, thiết yếu đến người dân, doanh nghiệp.

* Nhân lực số: Tổ chức các lớp tập huấn ứng dụng CNTT, phổ biến các văn bản quản lý Nhà nước về công nghệ số; tổ chức phổ biến, đào tạo, tập huấn, tuyên truyền kiến thức cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong tác cơ quan Nhà nước về chuyển đổi số.

* Về An toàn thông tin mạng:

- Duy trì cài đặt và sử dụng hệ thống phần mềm phòng, chống mã độc theo mô hình quản trị tập trung, tại máy trạm của người dùng cuối tại các cơ quan đơn vị cấp huyện, mở rộng tới máy trạm tại cấp xã, thị trấn.

- Tập trung nguồn lực, triển khai tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin theo Kế hoạch số 299/KH-UBND ngày 21/11/2022 của UBND huyện về triển khai thực hiện Quyết định số 1907/QĐTTg ngày 23/11/2020 và Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Phù Yên giai đoạn 2022 - 2025.

* Chính quyền số:

- Phát triển ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp:

+ Triển khai tổng thể các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết theo hình thức trực tuyến và sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích, đặc biệt tại các xã, thị trấn.

+ Rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hoá TTHC, rút ngắn thời gian tiếp nhận và giải quyết TTHC.

+ Triển khai thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt đối với các TTHC phát sinh phí, lệ phí. Hỗ trợ, khuyến khích người dân và doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện các TTHC.

+ Trang bị các trang thiết bị CNTT cần thiết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại các xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

+ Triển khai các dịch vụ công thiết yếu tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phù hợp với các điều kiện thực tế của huyện.

+ Tăng cường cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính Nhà nước phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

- Phát triển các hệ thống phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị:

+ Tiếp tục Triển khai hiệu quả các hệ thống dùng chung của tỉnh như: Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp từ tỉnh đến huyện, xã; Hệ thống truyền hình trực tuyến phiên tòa; Hệ thổng Cổng thông tin điện tử; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của tỉnh; Hệ thống phòng, chống mã độc theo mô hình quản trị tập trung; Hệ thống thư công vụ... đảm bảo các ứng dụng hoạt động ổn định, được khai thác thường xuyên, liên tục, phục vụ hiệu quả cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

+ Xây dựng, triển khai các hệ thống Hệ thống: Hệ thống thông tin báo cáo; Hệ thống thông tin phục vụ họp; Hệ thống thông tin hỗ trợ thu thập và tính toán các chỉ số chính quyền số; Hệ thống quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu thông tin và Truyền thông…

- Số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

+ Số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng từ bản giấy sang bản điện tử để lưu trữ, bảo quản lâu dài phục vụ cho việc tra cứu, tiếp cận, chia sẻ các thông tin về hồ sơ giải quyết TTHC trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện đạt tỷ lệ tối thiểu 60%, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu 55% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định Điều 25, khoản 3, Điều 27 Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ.

- Duy trì, cập nhật Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính để triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; làm cơ sở số hóa toàn bộ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

- Triển khai xây dựng Trung tâm điều hành thông minh của huyện: Xây dựng Trung tâm điều hành thông minh tại của huyện. Quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả Trung tâm điều hành thông minh tại của huyện, bảo đảm tích hợp, liên thông dữ liệu với Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh.

- Triển khai Phòng họp không giấy tờ: Xây dựng Phòng họp không giấy tờ của huyện với quy mô khoảng 50 người tham gia.

* Về Kinh tế số:

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, thông tin điện tử, mạng xã hội về triển khai Chuyển đổi số, ứng dụng số, kỹ năng số cho người dân và doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, điều hành, chuyển đổi phương thức hoạt động trong các thành phần của nền kinh tế; trọng tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain) và dữ liệu lớn (Bigdata) phục vụ phân tích, dự báo, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu số cho lãnh đạo các cấp, các ngành điều hành kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

- Tập trung triển khai nhiệm vụ về phát triển doanh nghiệp số; thanh toán số theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Ứng dụng thương mại điện tử, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, nhóm hộ gia đình tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy quảng bá và tiêu thụ hàng nông sản, đặc trưng và tiềm năng của huyện.

* Về Xã hội số:

- Phát triển kỹ năng số, công dân số, văn hóa số, doanh nghiệp số; phát triển thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt.

- Đẩy mạnh phát triển xã hội số, phổ cập dịch vụ Internet băng thông rộng đến hộ gia đình và phủ sóng di động 4G/5G; khuyến khích doanh nghiệp triển khai nền tảng thanh toán điện tử, ví điện tử.

- Thúc đẩy chuyển đối số trong các lĩnh vực: quy hoạch đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tài nguyên và môi trường, y tế, giáo dục, du lịch, giao thông vận tải và logistics, công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp, tài chính - ngân hàng, thông tin và truyền thông…

- Phổ cập kỹ năng số, khuyến khích, hướng dẫn người dân sử dụng Nền tảng học trực tuyến mở đại trà. Phát triển kỹ năng số cho người dân thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ số, trọng tâm là dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ số trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại. Khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi người dân được học tập, nghiên cứu mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm.

* Một số giả pháp thực hiện kế hoạch chuyển đổi số

- Nâng cao vai trò hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số của huyện; Làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng CNTT và phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số, tạo bước chuyển biến tích cực trong lề lối làm việc, gắn việc ứng dụng công nghệ thông tin với đẩy mạnh cải cách hành chính trên cơ sở áp dụng thống nhất, đồng bộ các hệ thống thông tin; Tăng cường trao đổi, sử dụng thông tin, tài liệu điện tử, hội nghị trực tuyến nhằm giảm bớt văn bản giấy tờ, hạn chế các cuộc họp tập trung.

- Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện Phù Yên; tăng cường ứng dụng các nền tảng số trong cơ quan Nhà nước, tập trung triển khai các giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Cập nhật, bổ sung và triển khai đồng bộ các ứng dụng CNTT theo hướng dẫn đúng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Sơn La; triển khai các ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện theo hướng tập trung để tạo điều kiện cho việc tích hợp, liên thông các hệ thống thông tin trên trục kết nối LGSP của tỉnh.

- Tiếp tục tập trung ưu tiên đầu tư, triển khai các chương trình, dự án xây dựng chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số huyện Phù Yên; bố trí đủ ngân sách đầu tư để duy trì các ứng dụng đã xây dựng; đầu tư xây dựng mới, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống tích hợp dữ liệu tập trung; triển khai hiệu quả việc thuê các dịch vụ công nghệ thông tin theo Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai Chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị mình.

- Thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch tại các cấp, các ngành; tổng hợp kết quả, đánh giá, rút kinh nghiệm và điều chỉnh kịp thời nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ truyền thông mới, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin và triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số; Tổ chức tuyên truyền về chuyển đổi số, ứng dụng số, kỹ năng số cho người dân trên các nền tảng truyền thông của huyện.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn về chuyển đổi số, kỹ năng số và công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Tải về

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 4,062
  • Trong tuần: 28,324

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang