image banner
Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội
Lượt xem: 159

Thực hiện Kết luận số 436-KL/TU ngày 20/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án "Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2022 - 2025" ; Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã quyết liệt chỉ đạo việc thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; nghiên cứu, thảo luận, thống nhất triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những nội dung có tính khả thi cao, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. 

Lò Thị Thủy
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

 

Tập trung chỉ đạo chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin 

Tổ chức quán triệt, triển khai trong toàn Đảng bộ về tầm quan trọng của việc thực hiện Đề án của tỉnh, Kế hoạch của Thành phố về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhằm thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, tường bước thay đổi thói quen và lề lối làm việc truyền thống, chuyển sang phong cách làm việc hiện đại, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, tiết kiệm chi phí, thời gian... đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Về xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, tin học hóa các quy trình nghiệp vụ công tác trong các cơ quan Đảng để đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng: Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư thay thế các thiết bị công nghệ thông tin cũ, hỏng, lạc hậu cho cán bộ, công chức và các thiết bị kết nối mạng tại các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền từ thành phố đến cấp xã; đầu tư các trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo phục vụ phòng họp không giấy của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; xây dựng và phát triển trang thông tin điện tử của thành phố Sơn La tích hợp, cung cấp kịp thời những văn bản của Đảng tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố; hiện cán bộ, đảng viên khối cơ quan Đảng, đoàn thể sử dụng trên phiên bản: Nội bộ - trên mạng diện rộng của Tỉnh ủy, mạng (LAN), dành cho cán bộ trong cơ quan Đảng; Đối với mạng công cộng - trên mạng Internet dành cho cán bộ khác và nhân dân; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất cho kết nối hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến cấp xã, thành phố với Trung ương, với Tỉnh ủy khi có yêu cầu; góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí; phối hợp với tỉnh bước đầu triển khai tập huấn cho cán bộ, công chức triển khai "Chữ ký số và hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng Irong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội" (đã phối hợp tổ chức tập huấn sử dụng chữ ký số cho cán bộ, đảng viên thuộc thành ủy). 100% lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố sử dụng chữ ký số trong giao dịch tài chính, góp phần tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại.

Về sử dụng hệ thống thông tin điện tử để mời họp, chuẩn bị văn bản: Lãnh đạo, chỉ đạo, sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin điện tử để triển khai các chủ trương, văn bản của trung ương, của tỉnh và nhiệm vụ của địa phương như phát hành giấy mời, thông báo chương trình các cuộc họp, hội nghị của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các văn bản chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sau các cuộc họp, hội nghị trên hệ thống mạng Lan nội bộ, đảm bảo đúng các quy định về công tác bảo mật, an toàn thông tin, hạn chế tối đa việc phát hành văn bản giấy. Tăng cường đảm bảo an toàn an ninh mạng trong các cơ quan đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội.

Chỉ đạo vận hành hoạt động hiệu quả trang thông tin điện tử. Ban Thường vụ thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố thành lập, kiện toàn Ban biên tập trang thông tin, điện tử của thành phố Sơn La, đồng thời Ban biên tập đã ban hành quy chế quản lý, tổ chức, hoạt động của trang, định kỳ hằng ngày, hằng tuần, cập nhật tin bài về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, QPAN của thành phố, cập nhật kịp thời thông tin của cán bộ, công chức các ban đảng, đoàn thể, các phòng chuyên môn khi có sự thay đổi. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền được cập nhật kịp thời, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời cung cấp thông tin về các hoạt động của Thường trực thành ủy, Ban Thường vụ thành ủy, Ban Chấp hành đảng bộ thành phố, xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố   tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, khai thác thông tin phục vụ tốt việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Việc gửi nhận văn bản qua mạng thông tin nội bộ: Việc gửi nhận văn bản bảo đảm kịp thời, thông suốt, an toàn, bảo mật thông tin. Đẩy mạnh ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin. Bước đầu triển khai thực hiện thí điểm "phòng họp không giấy" tại thành ủy (sử dụng phần mềm E-cabinet) trong các hội nghị của Ban chấp hành, Ban thường vụ thành ủy đã góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả các hội nghị, hạn chế tối đa việc phát hành văn bản giấy. Duy trì sử dụng tích cực, hiệu quả các phần mềm quản lý dữ liệu đảng viên, phần mềm quản lý cán bộ, công chức theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; Phần mềm hỗ trợ hỗ trợ trong công tác tài chính - kế toán đảng phần mềm “Misa”, phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, phần mềm nhập báo cáo tài chính nhà nước (TKT Offline Tool). Lãnh đạo, chỉ đạo Ban chỉ đạo 35 thành phố Thành lập các trang fanpage ‘‘Tôi yêu Sơn La”, “Tre Việt”, ‘Công an thành phố Sơn La” (thành viên của Ban chỉ đạo 35 thành phố) kịp thời cập nhật các thông tin tuyên truyền, các bài viết tích cực, gương người tốt, việc tốt, nhằm tuyên truyền, rộng rãi trong nhân dân; cập nhật các tin, bài viết phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch... nhằm định hướng dư luận, phủ xanh thông tin tích cực.

Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố.

Giải pháp trong thời gian tới

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2022 - 2025" theo Kết luận số 436-KL/TU ngày 28/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 112 /KH-TU ngày 29/3/2022 về thực hiện Kết luận số 436- KL/TU ngày 28/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hai là, triển khai thực hiện ký số văn bản trên hệ thống mạng, góp phần từng bước tin học hóa quá trình, nghiệp vụ trong ban hành văn bản của các cơ quan đảng, MTTQ và các đoàn thể, phấn đấu 100% lãnh đạo các ban đảng, đoàn thể sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong phát hành văn bản.

Ba là, tăng cường công tác tuyên truyền Kết luận số 436-KL/TU ngày 28/01/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan khối đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, từ đó nâng cao nhận thức, huy động sự hưởng ứng chung tay vào cuộc của toàn thể cán bộ, đảng viên.

Bốn là, tiếp tục xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị, hướng tới cải cách hành chính trong đảng bền vững, nâng cao năng lực, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan đảng, đoàn thể các cấp.

Năm là, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức LLCT cho cán bộ, đảng viên trên Internet; tổ chức đánh giá nội dung bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn thành phố bằng hình thức trực tuyến

Sáu là, triển khai cài đặt, sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đến đội ngũ đảng viên của Đảng bộ thành phố.

Tác giả: Báo Sơn La
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang