Lượt xem: 2

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện Phù Yên giai đoạn 2022-2025

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 28/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về Phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025. Để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số và trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển đổi số của huyện, đồng thời để tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy các tập thể, cá nhân phát huy tính chủ động, sáng tạo, trí tuệ tập thể từ đó đề xuất sáng kiến, giải pháp hữu ích góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của huyện trong những năm tiếp theo.

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện Phù Yên giai đoạn 2022-2025 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số.

- Nâng cao trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; qua đó góp phần đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý Nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân.

- Tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả phấn đấu đến hết năm 2025 thực hiện đạt các mục tiêu cơ bản của Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 06/12/2021 về thực hiện Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 73/KH-HU ngày 12/10/2021 của Huyện Phù Yên về triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ tỉnh Ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Phù Yên (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 323/KH-UBND) và Kế hoạch về ứng dụng Công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số huyện Phù Yên hàng năm.

- Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số của thành phố; Phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào chuyển đổi số nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn huyện.

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua phải được triển khai thực hiện sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

- Nội dung và hình thức thi đua phải thiết thực, gắn với thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 323/KH-UBND.

- Việc bình xét, chọn lựa và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc phải bảo đảm dân chủ, khách quan công khai, minh bạch và kịp thời.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THI ĐUA

1. Đối tượng thi đua

- Tập thể: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

- Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc thực hiện công tác chuyển đổi số.

2. Nội dung thi đua

2.1. Chủ đề thi đua

“Phù Yên quyết tâm thi đua hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025”.

2.2. Nội dung thi đua

1. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 của huyện, cụ thể như sau:

  (1) Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động.

- 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; duy trì kết nối, chia sẻ thông tin với cổng dịch vụ công của tỉnh và cổng dịch vụ công quốc gia.

- 100% dịch vụ công trực tuyến được thiết kế, thiết kế lại nhằm tối ưu hoá trải nghiệm của người dùng, khi sử dụng được điền sẵn dữ liệu mà người dùng đã cung cấp trước đó; 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền.

- Trên 80% tổng số hồ sơ công việc tại cấp huyện và trên 60% tổng số hồ sơ công việc tại cấp xã, thị trấn được tạo lập, xử lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu hoàn toàn dưới dạng điện tử trên môi trường mạng (trừ những hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp Ủy, chính quyền các cấp được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống dùng chung.

- 100% cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ trên toàn huyện; mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội.

- Trên 40% (mục tiêu của tỉnh là 50%) các hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

- 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị, thống nhất.

- 100% cán bộ công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng cơ bản, 50% cán bộ, công chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu số và công nghệ số.

(2) Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

- Phấn đấu kinh tế số chiếm khoảng 3 - 5% GRDP (mục tiêu của tỉnh là 5 - 10%).

- Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 7% (mục tiêu của tỉnh là trên 10%).

(3) Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số

- Hạ tầng: Mạng băng rộng cáp quang phủ trên 60% hộ dân (mục tiêu của tỉnh là trên 80%), 100% xã.

- Phổ cập mạng di động tốc độ cao (4G/5G) và điện thoại di động thông minh.

- Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 40% (mục tiêu của tỉnh là trên 50%).

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số gắn với tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của của huyện. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

3. Thi đua chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số mà trọng tâm là hạ tầng số, chuẩn hóa dữ liệu số, lưu trữ hồ sơ điện tử, tạo lập cơ sở dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác, truy cập, sử dụng, phát triển các nền tảng số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 góp phần công khai, minh bạch, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nâng cao chỉ số xếp hạng của huyện về chuyển đổi số. 

4. Thi đua chuyển đổi số trong quản lý các ngành, lĩnh vực du lịch, y tế, giáo dục, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, công nghiệp, thương mại. Tăng cường số hóa cơ sở dữ liệu trong các ngành, lĩnh vực của huyện; xây dựng hình ảnh, văn hóa con người Phù Yên thân thiện, văn minh và có trách nhiệm trên không gian mạng.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, điều hành, chuyển đổi phương thức hoạt động trong các thành phần của nền kinh tế; xây dựng và triển khai các chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số vào trong quản lý, quy trình sản xuất, phát triển sản phẩm từ ứng dụng công nghệ số để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

6. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách địa phương, ngân sách trung ương và nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư, nâng cấp hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, sẵn sàng đáp ứng quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của huyện.

7. Đẩy mạnh triển khai phát triển cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử cho hộ gia đình, người dân; tuyên truyền, vận động, tổ chức các lớp bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ số cho người dân, hộ gia đình để từ đó thay đổi phương thức, quy trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa theo cách làm truyền thống, giúp cho hộ gia đình ứng dụng công nghệ số trong tiêu thụ sản phẩm nông sản.

8. Phát động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân, trí thức thi đua có nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn về chuyển đổi số và phát triển sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ số, internet và không gian mạng; có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất, sáng kiến vào chuyển đổi số. 

 

 

 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 397
  • Trong tuần: 7,901

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang