Lượt xem: 119

Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển dung viên chức sự nghiệp công lập huyện Phù Yên năm 2021

Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển dung viên chức đơn vị sự nghiệp công lập huyện Phù Yên năm 2021.

 xem chi tiết văn bản tại đây: -----> 

TH%C3%94NG%20B%C3%81O%20S%E1%BB%90%2016%20V%E1%BB%80%20DANH%20M%E1%BB%A4C%20T%C3%80I%20LI%E1%BB%86U%20%C3%94N%20T%E1%BA%ACP.PDF

Tin tức