Lượt xem: 383

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập huyện Phù Yên năm 2021.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập huyện Phù Yên năm 2021.

Xem chi tiết hoặc tải văn bản vể tại đây: -->

TH%C3%94NG%20B%C3%81O%20S%E1%BB%90%2015%20DANH%20S%C3%81CH%20TH%C3%8D%20SINH%20%C4%90%E1%BB%A6%20%C4%90K,%20KH%C3%94NG%20%C4%90%E1%BB%A6%20%C4%90K.PDF

Tin tức