Phù Yên: tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, chương trình thực hành tiết kiện, chống lãng phí năm 2017

Thứ năm - 19/01/2017 19:29
Ngày 18/01/2017, Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành kế hoạch số 03/KH-VHTT chỉ đạo Trung tâm văn hóa – Thể thao, Đài truyền thanh – Truyền hình, Liên đội điện ảnh huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, chương trình thực hành tiết kiện, chống lãng phí năm 2017.
Ngày 18/01/2017, Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành kế hoạch số 03/KH-VHTT  chỉ đạo Trung tâm văn hóa – Thể thao, Đài truyền thanh – Truyền hình, Liên đội điện ảnh huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, chương trình thực hành tiết kiện, chống lãng phí năm 2017.
 
 1. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
 2. Mục tiêu

– Nhằm tăng cường việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2017 là đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực, ngăn chặn và giảm thiểu tối đa lãng phí trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước nhằm tăng thu nhập đối với công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

– Nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường. Định hướng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động kế hoạch hành động thực hiện chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, đề ra các giải pháp cụ thể.

 1. Yêu cầu

– Cụ thể hoá hệ thống định mức chi tiêu và trang bị tài sản trong nhà trường, xây dựng các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các lĩnh vực và là hoạt động xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.

– Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nhà trường; làm cơ sở  đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng trong năm.

– THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của nhà trường trong năm.

– THTK, CLP phải tiến hành đồng bộ với công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi. Trong năm có báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

 1. NỘI DUNG:
 2. Công tác tuyên truyền, phổ biến.

Tổ chức học tập, quán triệt một số văn bản liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào các buổi họp của cơ quan, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể như: Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng chương trình nêu gương người tốt, việc tốt trong THTK, CLP.

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

– Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện Quy chế dân chủ; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế làm việc của cơ quan… thực hiện nghiêm túc cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp.

– Thực hiện việc rà soát các hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ trong các lĩnh vực, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, để có kế hoạch sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

– Thực hiện công khai để làm cơ sở cho giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nhà trường thực hiện công khai các nội dung theo đúng quy định của pháp luật: công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao, công khai mua sắm, sử dụng trang thiết bị làm việc, công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc và các tài sản khác của đơn vị. Công khai việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ của nhà trường và việc chấp hành các chế độ, định mức theo quy định của nhà nước đối với các nội dung: thanh toán công tác phí, chi phí hội nghị… việc trích lập và sử dụng các quỹ, sử dụng các nguồn kinh phí thu, chi khác tại nhà trường;  Công khai thủ tục hành chính, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nhanh gọn, chính xác các thủ tục hành chính nhằm giảm thiểu sự phiền hà và làm cơ sở cho việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 1. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về các lĩnh vực công tác liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiên quyết xử lý nghiêm những công chức, viên chức có hành vi vi phạm.

– Phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt quy chế dân chủ, có hình thức khen thưởng phù hợp đối với người có công phát hiện những hành vi lãng phí.

 1. Các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

4.1. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ;

4.2. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

– Công tác quản lý kinh phí đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, thực hiện nội dung và kinh phí theo thuyết minh đã được phê duyệt.

– Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong một số trường hợp sử dụng ngân sách nhà nước: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; sử dụng điện nước; sử dụng văn phòng phẩm, sách báo, tạp chí; thưởng, tiếp khách, khánh tiết; tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

4.3. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, thiết bị làm việc của cơ quan.

– Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

– Sử dụng văn phòng phẩm, điện, điện thoại, nước sạch tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí.

– Thực hiện chi công tác phí đúng quy định, tiết kiệm.

– Việc trang bị máy vi tính và các thiết bị văn phòng khác đúng theo định mức, tiêu chuẩn trang thiết bị thực sự cần thiết phục vụ công tác chuyên môn, có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Việc mua sắm tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

4.4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc tu sửa, xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng.

4.5. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong nhà trường.

– Quản lý tốt công chức, viên chức và người lao động sử dụng quỹ thời gian đúng quy định nhà nước, đảm bảo hiệu quả làm việc.

4.6. Cải cách hành chính trong giải quyết công việc:

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong nhà trường, tăng cường việc sử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản trong hoạt động hàng ngày để giảm thiểu chi phí và thời gian trong xử lý công việc.

4.7. Thực hiện công khai về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

– Công khai xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm.

– Công khai công tác quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp, dự toán và giao dự toán chi thường xuyên của nhà trường.

– Công khai tài sản, thu nhập đối với các đối tượng phải kê khai tài sản theo định kỳ hằng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

 1. Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của nhà trường, các cá nhân cần thống nhất các nội dung thực hành tiết kiệm tại lớp mình quản lý nhằm đảm bảo tốt nhất nhiệm vụ được giao.
 2. Các đồng chí tổ trưởng có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gửi về BanThanh tra nhân dân khi có hành vi vi phạm, gây lãng phí.
 3. Ban giám hiệu nhà trường, Ban thanh tra nhân dân chủ trì công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trên đây là Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của trường Tiểu học Tây Tiến, năm 2017./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

468/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch huyện Phù Yên

Lượt xem:32 | lượt tải:13

463/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao đông, thương binh và xã hội huyện Phù Yên

Lượt xem:29 | lượt tải:12

464/Tb-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ huyện Phù Yên

Lượt xem:31 | lượt tải:13

465/Tb-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo huyện Phù Yên

Lượt xem:34 | lượt tải:17

459/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng huyện Phù Yên

Lượt xem:31 | lượt tải:11

457/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra huyện Phù Yên

Lượt xem:29 | lượt tải:10

458/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc huyện Phù Yên

Lượt xem:37 | lượt tải:11

460/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế huyện Phù Yên

Lượt xem:27 | lượt tải:10

160/GM-UBND

Giấy mời dự làm việc với Đoàn công tác Ban chỉ đạo 598 tỉnh (Tổ 1)

Lượt xem:37 | lượt tải:23

3004/QĐ-UBND

QĐ V/v thành lập Ban tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới; Ngày Hội văn hóa, thể thao các dân tộc và ngày hội cam Phù Yên năm 2018

Lượt xem:44 | lượt tải:27
Liên kết website
Thống kê
 • Đang truy cập21
 • Hôm nay1,167
 • Tháng hiện tại41,757
 • Tổng lượt truy cập1,818,943
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây