Phù Yên: Triển khai Hội nghị sơ kết công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và tập huấn nghiệp vụ rà soát, kiểm tra các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn

Thứ sáu - 13/01/2017 21:51
Ngày 08/01/2017 UBND huyện đã triển khai Hội nghị sơ kết công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và tập huấn nghiệp vụ rà soát, kiểm tra các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích.
- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ, thống nhất Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/01/2014; nhằm đảm bảo công tác quản lý đất đai, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển nhanh, bền vững;
- Nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và cá nhân về vị trí, vai trò của công tác quản lý, sử dụng đất đai, tạo sự chuyển biến tích cực, đưa công tác quản lý và sử dụng đất ngày càng nề nếp, kỷ cương theo quy định của pháp luật; sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai một cách hợp lý, hiệu quả, hạn chế các vi phạm pháp luật về đất đai, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.
2. Yêu cầu.
- Việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành phải được tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, có chất lượng đến các cấp và các ngành, các tổ chức, các nhân đang sử dụng đất trên địa bàn, tạo ra những chuyển biến rõ rệt về ý thức, trách nhiệm trong các cơ quan quản lý nhà nước cũng như trong mọi tổ chức, công dân về thực hiện Luật đất đai;
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai; Tập trung xử lý dứt điểm các vụ vi phạm pháp luật về đất đai, đặc biệt là những vụ việc tồn đọng kéo dài.
- Các cấp, các ngành có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về lực lượng, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Đất đai năm 2013.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:
1. Triển khai học tập, nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến giới thiệu Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
1.1. Tổ chức Hội nghị triển khai học tập, nghiên cứu, phổ biến giới thiệu Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
a) Ở cấp huyện:
- Thành phần dự hội nghị: Thường trực huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, trưởng, phó các phòng, ban, các tổ chức đoàn thể ở huyện; Thường trực đảng uỷ, HĐND, UBND và cán bộ địa chính xã, thị trấn; đại diện một số tổ chức sử dụng đất;
- Thời gian: 01 ngày vào tháng thứ hai của quý III/2004 (Dự kiến vào cuối tháng 7). Sau khi triển khai xong Hội nghị cấp huyện báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp.
- Cơ quan thực hiện: Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện, bố trí những đồng chí có đủ năng lực, trình độ để truyền đạt. Trường hợp các huyện không bố trí được thì liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để sở bố trí cán bộ của Sở.
- Tài liệu triển khai, tập huấn: Luật Đất đai năm 2013 và các nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.
b) Ở cấp xã:
- Thành phần dự hội nghị: Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND trưởng, phó các ban, tổ chức đoàn thể các xã, phường, thị trấn và đại diện các bản.
- Tài liệu triển khai: Luật Đất đai năm 2013 và các nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Thời gian thực hiện: 01 ngày vào quý III - IV, sau Hội nghị cấp huyện.
- Cơ quan thực hiện: Cán bộ địa chính cấp xã chủ trì, tham mưu cho UBND cấp xã tổ chức thực hiện. Giảng viên là cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Tư pháp.
c) Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện
- Tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ công chức, viên chức trong ngành.
- Tài liệu phổ biến, quán triệt: Luật Đất đai năm 2013 và các nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.
1.2. Tổ chức việc tuyên truyền giáo dục, phổ biến Luật đất đai:
Các cấp, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung thiết thực và hình thức phù hợp đối với từng đối tượng để chuyền tải đầy đủ các nội dung của Luật Đất đai năm 2013, các Nghị định của Chính phủ, Thông tu hướng dẫn thi hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan để mọi tầng lớp nhân dân nắng vững và thực hiện đúng quy định của Luật bằng nhiều hình thức: Hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, phát hành tài liệu hỏi đáp, tờ rơi tuyên truyền về quản lý, sử dụng đất đai, hỏi đáp thông qua cổng thông tin điện tử; tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, tổ chức những cuộc thi tìm hiểu về luật đất đai; xây dựng và nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục phù hợp từ cấp xã đến cấp huyện. Phát huy vai trò của hệ thống đài truyền thanh, truyền hình các cấp và tủ sách pháp luật cơ sở….Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành  pháp luật đất đai của cán bộ và nhân dân;
- Thời gian thực hiện: Từ quý III năm 2014 và các năm tiếp theo.
2. Tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức địa chính xã:
- Thành phần tham dự: Cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Trung tâm phát triển quỹ đất; cán bộ, công chức, viên chức thuộc quản lý tài nguyên và môi trường xã, Thị trấn.
- Nội dung: Luật Đất đai năm 2013; các Nghị định hướng dẫn thi hành; các Thông tư có liên quan, công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai năm 2015.
- Cơ quan thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện, bố trí những đồng chí có đủ năng lực, trình độ để truyền đạt. Trường hợp không bố trí được thì liên hệ với Sở tài nguyên và Môi trường để sở bố trí cán bộ của Sở.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý IV năm 2014
3. Kiện toàn hệ thống tổ chức phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất và cán bộ, công chức xã chuyên trách tham mưu lĩnh vực tài nguyên và môi trường:
- Rà soát, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức,viên chức trong lĩnh vực tham mưu về Tài nguyên và Môi trường từ huyện đến xã, đảm bảo đúng, đủ về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai.
- Thời gian thực hiện: Sau khi có văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, phấn đấu hoàn thành năm 2015 - 2016.
4. Kinh phí thực hiện
- Kinh phí triển khai, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật đất đai theo kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước.
- Việc lập dự toán, bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện theo phân cấp ngân sách và theo quy định tài chính hiện hành. Giao cho Phòng Tài nguyên lập dự toán kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để thực hiện.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện:
+ Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức triển khai, tập huấn, tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch này và quy định của Luật Đất đai;
+ Tham mưu cho UBND huyện chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến, quán triệt Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành ở cấp huyện; mời giảng viên của Sở Tài nguyên và Môi trường truyền đạt (nếu cần).
+ Phối hợp với phòng Văn hoá Thông tin, Phòng Tư pháp, Đài TT - TH  huyện và các cơ quan liên quan chuẩn bị, phô tô, in ấn tài liệu phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành kèm theo.
+ Rà soát các văn bản về đất đai của huyện, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định cụ thể hoá theo phân cấp phù hợp với các quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; rà soát, sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính.
+ Tổ chức thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh ban hành;
+ Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện phù hợp với quy định của Luật đất đai khi lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016-2020); xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định;
+ Quản lý chặt chẽ quỹ đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, đặc dụng;
+ Kiểm tra việc quản lý sử dụng các loại đất và việc sử dụng đất của các tổ chức,  hộ gia đình, cá nhân theo quy định.
+ Kiện toàn bộ máy và cán bộ của Phòng Tài nguyên và Môi trường đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý đất đai; kiện toàn chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm phát triển quỹ đất.
- Tham mưu tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về pháp luật Đất đai của huyện.
- Phối hợp với các cơ quan tham mưu cho UBND huyện giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến viêc quản lý, sử dụng đất tồn đọng;
- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý đất đai cấp xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;
- Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của huyện để tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra theo các nội dung kế hoạch đề ra;
- Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương phù hợp với quy định của Luật Đất đai khi lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016-2020); hướng dẫn cụ thể việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để thi hành Luật Đất đai;
- Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc UBND xã, Thị trấn tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung của Luật Đất đai, các Nghị định của Trung ương và UBND tỉnh một cách nghiêm túc, khẩn trương theo yêu cầu;
- Tham mưu cho UBND huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng bảng giá đất của huyện theo quy định;
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện Luật Đất đai.
2. Giao phòng Tư pháp
- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục Luật Đất đai đến các tổ chức, nhân dân trên địa bàn huyện;
- Thẩm định các văn bản về quản lý và sử dụng đất đai; thủ tục hành chính về đất đai trước khi trình UBND huyện phê duyệt;
3. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch
- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt dự toán kinh phí theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với phòng ban liên quan tham mưu cân đối, bố trí kinh phí đảm bảo các nội dung công việc tại Kế hoạch này; hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán theo quy định của Nhà nước.
4. Giao phòng Thanh tra huyện
- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất tồn đọng;
- Phối  hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức, công dân trên địa bàn huyện.
5. Giao phòng Nội vụ
- Kiện toàn bộ máy và cán bộ làm công tác quản lý đất đai cấp huyện, xã đáp ứng yêu cầu công tác quản lý đất đai.
- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, Thị trấn giải quyết tranh chấp địa giới hành chính các cấp;
- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, Thị trấn, cơ quan liên quan đề xuất các giải pháp kiện toàn tổ chức, bộ máy ngành tài nguyên môi trường từ cấp huyện đến cấp xã.
- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, tham mưu cho UBND kiện toàn tổ chức và cán bộ làm công tác quản lý đất đai các cấp; kiện toàn chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm phát triển quỹ đất.
6. Giao Đài phát thanh truyền hình huyện
- Theo chức năng nhiệm vụ thực hiện việc tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật đất đai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tăng cường thời lượng;  tổ chức toạ đàm và phỏng vấn.
- Xây dựng một chuyên mục để giới thiệu Luật Đất đai và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai năm 2013 trong thời gian 3 tháng liên tiếp (tháng 7, tháng 8, tháng 9). Tuyên truyền bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc để phổ biến rộng rãi trong nhân dân.
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013.
7. Giao UBND các xã, Thị trấn:
- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến mọi đối tượng trên địa bàn, lĩnh vực công tác nhằm nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp với nhiệm vụ của mình.
- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị ở cấp xã theo đúng kế hoạch.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/01/2104 của Thủ tướng Chính phủ, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi  hành, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 16/04/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013; đưa đất vào sử dụng có hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
8. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội:
Phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt pháp luật đất đai, giám sát việc thực hiện thi hành Luật Đất đai năm 2013.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

468/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch huyện Phù Yên

Lượt xem:32 | lượt tải:13

463/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao đông, thương binh và xã hội huyện Phù Yên

Lượt xem:29 | lượt tải:12

464/Tb-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ huyện Phù Yên

Lượt xem:31 | lượt tải:13

465/Tb-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo huyện Phù Yên

Lượt xem:34 | lượt tải:17

459/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng huyện Phù Yên

Lượt xem:31 | lượt tải:11

457/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra huyện Phù Yên

Lượt xem:29 | lượt tải:10

458/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc huyện Phù Yên

Lượt xem:37 | lượt tải:11

460/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế huyện Phù Yên

Lượt xem:27 | lượt tải:10

160/GM-UBND

Giấy mời dự làm việc với Đoàn công tác Ban chỉ đạo 598 tỉnh (Tổ 1)

Lượt xem:37 | lượt tải:23

3004/QĐ-UBND

QĐ V/v thành lập Ban tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới; Ngày Hội văn hóa, thể thao các dân tộc và ngày hội cam Phù Yên năm 2018

Lượt xem:44 | lượt tải:27
Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay1,356
  • Tháng hiện tại41,946
  • Tổng lượt truy cập1,819,132
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây